กล้วยไม้ (Orchids)

   

 

กล้วยไม้ (Orchid) 

          กล้วยไม้ (Orchid) เป็นเป็นพืชใบเลี้ยงเดี่ยว ในวงศ์ Orchidaceae ที่ดอกมีความสวยงาม และมีความหลากหลายทั้งสีสันลวดลาย ขนาด รูปทรง และกลิ่น กล้วยไม้เป็นพืชดอกที่มีความหลากหลายมากที่สุดซึ่งมีมากกว่า 800 สกุล พบในธรรมชาติมากกว่าสองหมื่นชนิด  ด้วยความสวยงามและความหลากหลายของดอกทำให้กล้วยไม้เป็นที่นิยมไปทั่วโลก ในปัจจุบันมีการปรับปรุงสายพันธุ์โดยการผสมข้ามชนิด  ข้ามสกุลมากกว่าสามหมื่นคู่ผสม  เป็นผลทำให้กล้วยไม้มีความสวยงามและหลากหลายมากยิ่งขึ้น
ลักษณะโดยทั่วไป (Character)
         กล้วยไม้เป็นพืชที่มีส่วนต่างๆ สมบูรณ์ คือ มีราก ต้น ใบ ดอก และผล รากของกล้วยไม้ไม่มีรากแก้ว ลำต้นไม่มีแก่นไม้ ใบจัดเป็นพืชใบเลี้ยงเดี่ยวมีเส้นใบขนานกันตามความยาวของใบ ใบของกล้วยไม้มีลักษณะแตกต่างกันตามสายพันธุ์ ส่วนช่อดอก (Inflorescence) มีลักษณะแตกต่างกันไปอย่างกว้างขวางแล้วแต่สกุลและชนิดของกล้วยไม้ บางชนิดมีก้านช่อสั้นมาก
บางชนิดมีก้านช่อยาว บางชนิดมีช่อดอกตั้งแข็ง (Erect) บางชนิดมีช่อดอกลักษณะโค้งหรือห้อยหัวลง
แหล่งกำเนิด (Source of orchids)
          แหล่งกำเนิดกล้วยไม้ป่าที่สำคัญของโลกมี 2 แหล่งใหญ่ๆ ด้วยกันคือ ลาตินอเมริกา กับเอเชียแปซิฟิค สำหรับในลาตินอเมริกาเป็นบริเวณอเมริกากลางติดต่อกับเขตเหนือของอเมริกาใต้  ส่วนแหล่งกำเนิดกล้วยไม้ป่าในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิค มีประเทศไทยเป็นศูนย์กลาง จากการสำรวจในอดีตพบว่าประเทศไทยมีกล้วยไม้อยู่ในป่าธรรมชาติไม่ต่ำกว่า 1,000 ชนิด ทั้งประเภทที่พบอยู่บนต้นไม้ บนพื้นผิวของภูเขาและบนพื้นดิน  นั่นแสดงว่าสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติของประเทศไทยเอื้อต่อการเจริญเติบโตของกล้วยไม้เป็นอย่างมาก

 

Orchids (Orchid)


          Orchids is the monocots in the family Orchidaceae flowers are beautiful. And a variety of colors, patterns, shapes, sizes and scents of orchids are flowering plants. Are the most diverse, with more than 800 Genus in nature than two thousand species. The beauty and variety makes the orchids are popular all over the world. The current  Improve the breed by crossing species over thirty doubles Orchids are beautiful, and so many more.
General Information
          Orchids are plants that are completely different from the roots, leaves, flowers and roots no taproot. No trunk Heartwood.  The leaves are classified as monocots veins parallel to the length of the blade.  The leaves of the orchid looks different species of flowers (Inflorescence) differ widely depending on genus and species
of orchids. Some are very short peduncle.  Some stem bouquet Some flowers have set solid (Erect) Some flowers or curved, hanging upside down.
Source of orchids
          Origin of wild orchids in the world has two major sources, namely Latin America and Asia Pacific. In Latin America, Central America is a region in contact with the area north of South America. The origin of wild orchids in the Asia Pacific region. Thailand is a hub In the past, the survey found that there are orchids in the wild more than 1,000 kinds of categories.  Found on trees On the surface of the mountain and on the ground. That shows that the country's favorable natural environment for the growth of orchids very much.

Visitors: 72,978