วิทยาศาสตร์น่ารู้..โดยครูจัน

  

  

" LOVE "

 

กิจกรรมการเรียนรู้หลักการทางวิทยาศาสตร์จากของเล่น

(Scientific method learning  with toys)

 

 

ความหมายของศัพท์

L  (Learner)  หมายถึง  ผู้เรียน  เป็นการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ยึดผู้เรียนเป็นสำคัญ  เริ่มจากผู้เรียนเป็นผู้สงสัย อยากรู้ด้วยตนเอง

O (Observe) หมายถึง  การสังเกต ศึกษา สำรวจ สิ่งที่ตนเองอยากรู้

V (Validness) หมายถึง  ความมีเหตุผล  ผู้เรียนตัดสินใจเลือกเรื่อง ประเด็นที่ ที่ต้องการเรียนรู้ด้วยตนเอง

E (Expore) หมายถึง  ผู้เรียนลงมือทำการสำรวจตรวจสอบเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งที่นักเรีึยนอยากรู้  โดยใช้เทคนิคในการเรียนอย่างหลากหลาย

วิทยาศาสตร์น่ารู้โดยครูจัน : sciencebykrujan 

Visitors: 72,979