แบบทดสอบ เรื่องการสำรวจและผลิตปิโตรเลียม
แบบทดสอบ

เรื่อง การสำรวจและผลิตปิโตรเลียม

 

คำชี้แจง  ตอนที่ ๑  จงเลือกคำตอบที่ถูกที่สุดเพียงข้อเดียว

๑.  ข้อใดความหมายของปิโตรเลียม

        ก. น้ำมันที่ได้จากหิน                           ข. น้ำมันที่ได้จากดิน

        ค. น้ำมันที่ได้จากไม้                            ง. น้ำมันที่ได้จากซากพืชซากสัตว์

๒.  ปิโตรเลียมเกิดขึ้นได้อย่างไร

        ก. เกิดจากซากสัตว์ทะเลเล็กๆ ที่ถูกทับถมอยู่ใต้ดิน

        ข.เกิดจากซากสัตว์กินพืชจมอยู่ใต้พื้นหินเป็นเวลานานๆ

        ค. เกิดจากซากพืชหรือต้นไม้ซึ่งจมอยู่ใต้ดินและหินลึกๆ

        ง. เกิดจากพืชและสัตว์ทะเลที่ถูกทับถมอยู่ใต้ดินเป็นเวลานานๆ

๓.  ปิโตรเลียมประกอบด้วยสิ่งใดบ้าง

        ก. น้ำมันกับถ่านหิน                            ข. น้ำมันกับหินน้ำมัน

        ค. ถ่านหินกับแก๊สธรรมชาติ                   ง. น้ำมันกับแก๊สธรรมชาติ

๔.  ประเทศไทยได้ใช้พลังงานจากปิโตรเลียมในด้านใดมากที่สุด

        ก. ผลิตไฟฟ้า                                     ข. การขนส่ง

        ค. โรงงานและการก่อสร้าง                    ง. ที่อยู่อาศัย

๕.  ข้อใดเป็นธาตุองค์ประกอบส่วนใหญ่ของน้ำมันดิบ

        ก. ออกซิเจน  ไนโตรเจน                       ข. ไฮโดรเจน  คาร์บอน

        ค. ออกซิเจน ไฮโดรเจน และคาร์บอน       ง. ไฮโดรเจน  คาร์บอน และไนโตรเจน

๖.  ข้อใดเป็นแหล่งทับถมของสาหร่ายเซลเดียวใต้ทะเลที่เป็นแหล่งกำเนิดปิโตรเลียม

        ก. เนินหินน้ำมัน                                 ข. สไปรูไลนาเอิร์ธ

        ค. บลูกรีนแอลจี                                 ง. ไดอะตอม เอเชียสเอิร์ธ

๗.  ในแหล่งกักเก็บปิโตรเลียมที่มีทั้งน้ำมันดิบ ก๊าซธรรมชาติและน้ำ เราจะพบว่ามีการแยกชั้นกัน

     อย่างไร เรียงลำดับจากบนลงล่าง

        ก. ก๊าซ น้ำ น้ำมัน                               ข. ก๊าซ น้ำมัน น้ำ

        ค. น้ำมัน ก๊าซ น้ำ                               ง. น้ำมัน น้ำ ก๊าซ

๘.  ชั้นหินที่เป็นแหล่งกักเก็บปิโตรเลียม หินที่มีลักษณะรูพรุน เนื้อหยาบ และมีรอยแตกในเนื้อหิน

     หมายถึงข้อใด

        ก. หินปิดกั้น                                      ข. หินกักเก็บ

        ค. หินตะกอนสะสม                             ง. ทั้งข้อ ก. และ ข.

๙.  หินปิดกั้น จะพบได้ในบริเวณใดของแหล่งกักเก็บปิโตรเลียม

        ก. ด้านบน                                        ข. ด้านข้าง

        ค. ด้านล่าง                                       ง. ทุกด้านที่กล่าวมา

๑๐.  ข้อใดเป็นขั้นตอนแรกของการสำรวจปิโตรเลียม

      ก.  การเจาะสำรวจ                              ข.  การใช้ดาวเทียม

      ค.  การเก็บตัวอย่างหิน                          ง.  การสำรวจทางธรณีฟิสิกส์

 

คำชี้แจง  ตอนที่ ๒  จงอธิบายคำถามต่อไปนี้พอสังเขป

๒.๑  จงบอกผลกระทบจากการสำรวจและขุดเจาะปิโตรเลียม มา ๔ ประเด็น (๒ คะแนน)

๒.๒  จากการสำรวจทางธรณีฟิสิกส์พบว่าในบริเวณสถานที่ที่สำรวจพบหินบะซอลล์ กินแกรนิต และหินกรวดมน  นักเรียนคิดว่า ณ สถานที่แห่งนี้จะมีแหล่งน้ำมันดิบอยู่หรือไม่  เพราะเหตุใด (๔ คะแนน)

๒.๓  นักเรียนจะมีส่วนช่วยเหลือประเทศในการประหยัดน้ำมันเชื้อเพลิงได้อย่างไรบ้าง (๔ คะแนน)

Visitors: 48,636