การเขียนรายงานผลการปฏิบัติงาน

 

(หน้า 1)

แบบรายงานผลการปฏิบัติงาน

   ชื่อชิ้นงาน : .............................................................................................................................................
   จุดประสงค์ :

    ............................................................................................................................................................
    ............................................................................................................................................................

     
   วัสดุ – อุปกรณ์ :
   1.  .........................................................................................................................................................
   2.  .........................................................................................................................................................
   3.  .........................................................................................................................................................
   4.  .........................................................................................................................................................
   5.  .........................................................................................................................................................


   มูลเหตุแรงจูงใจในการสร้างชิ้นงาน
   .............................................................................................................................................................
   .............................................................................................................................................................
   .............................................................................................................................................................
   .............................................................................................................................................................
   .............................................................................................................................................................
   วิธีการดำเนินงาน
   .............................................................................................................................................................
   ......................... ( ให้นักเรียนเขียนแสดงในรูปแบบของลำดับขั้นในการทำงาน :: Flochart ) ................................
   .............................................................................................................................................................
   .............................................................................................................................................................
   .............................................................................................................................................................
   .............................................................................................................................................................
   .............................................................................................................................................................
   .............................................................................................................................................................
   .............................................................................................................................................................
   .............................................................................................................................................................
   .............................................................................................................................................................
   .............................................................................................................................................................
   .............................................................................................................................................................


(หน้า 2)

 

 

 

บันทึกการสะท้อนความคิดในการปฏิบัติงาน

 

   ความรู้สึกเกี่ยวกับการทำงาน  .......................................................................................................................

   ..............................................................................................................................................................

   ..............................................................................................................................................................

   ..............................................................................................................................................................

   ความรู้สึกเกี่ยวกับผลงาน  ............................................................................................................................

   ..............................................................................................................................................................

   ..............................................................................................................................................................

   ..............................................................................................................................................................

   ปัญหา-อุปสรรค  .......................................................................................................................................

   ..............................................................................................................................................................

   ..............................................................................................................................................................

   ..............................................................................................................................................................

   สิ่งที่ประทับใจ-ประสบการณ์ที่ได้รับ  ..............................................................................................................

   ..............................................................................................................................................................

   ..............................................................................................................................................................

   ..............................................................................................................................................................

   ถ้ามีโอกาสให้พัฒนางานใหม่อีกครั้ง สิ่งที่นักเรียนต้องการพัฒนา คือ  ...................................................................

   ..............................................................................................................................................................

   ..............................................................................................................................................................

   ..............................................................................................................................................................

 

 

(หน้า 3)


ผลการประเมิน

   การประเมินจากผู้ปกครอง
   ความคิดเห็น ...........................................................................................................................................
   .............................................................................................................................................................
                                                            ลงชื่อผู้ประเมิน ..............................................................  ผู้ปกครอง


   การประเมินจากเพื่อนนักเรียน
   ความคิดเห็น ...........................................................................................................................................
   ............................................................................................................................................................
                                                             ลงชื่อผู้ประเมิน .......................................................... เพื่อนนักเรียน

   การประเมินจากครู 
   ความคิดเห็น ............................................................................................................................................

   .............................................................................................................................................................

                                                              ลงชื่อผู้ประเมิน .............................................................  ครู

   ตารางแสดงผลการประเมิน

 

            ผู้ประเมิน                                                            ผลการประเมิน
                                                                 5              4             3              2            1
            ผู้ปกครอง
          เพื่อนนักเรียน
                 ครู
              ตนเอง
                 รวม

 

                                                              ลงชื่อ …………………………………………………… เจ้าของชิ้นงาน
                                                              ลงชื่อ …………………………………………………… เจ้าของชิ้นงาน
                                                              ลงชื่อ …………………………………………………… เจ้าของชิ้นงาน
                                                                                  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 / …
                                                              วันที่ ........... เดือน ................................. พ.ศ. ................

 

 

Visitors: 72,978