การเขียนรายงานการศึกษาสำรวจ

 

 

         ๑.  ปกนอก        

รายงานการศึกษาสำรวจ

เรื่อง การศึกษาสำรวจ ................................................................
...................................................................................................


โดย
................................................................
................................................................
ชั้น ม. ........ / .........

เสนอ
.......................................................


รายงานนี้เป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมการเรียนการสอนรายวิชา ว๓๒๒๔๓ ชีววิทยา ๓
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕ ปีการศึกษา ๒๕๕๘

 

        ๒.  ปกใน       

 

เรื่อง ...................................................................................
............................................................................................

 


โดย
................................................................
................................................................

 


เสนอ
....................................................

 

       ๓.  บทที่ ๑  บทนำ       


                                                                                                               บทที่ ๑
                                                                                                                  บทนำ
                                      ที่มาและความสำคัญของการศึกษา
                                        ...............................................................................................................................................................

                                        ..............................................................................................................................................................

                                        ..............................................................................................................................................................

                                        ...............................................................................................................................................................

                                        ...............................................................................................................................................................

                                        ...............................................................................................................................................................

                                        ...............................................................................................................................................................


                                        จุดประสงค์ของการศึกษา
                                        ................................................................................................................................................................

                                        ................................................................................................................................................................

                                        ................................................................................................................................................................

                                        ................................................................................................................................................................


                                        ขอบเขตของการศึกษา

                                                                                             (สิ่งที่เป็นข้อกำหนดเฉพาะในการศึกษาสำรวจครั้งนี้)

 

 

         ๔.  บทที่ ๒  เอกสารและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง        

บทที่ ๒
เอกสารและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง

                                         .................................................................................................................................................................

                                         .................................................................................................................................................................

                                         .................................................................................................................................................................

                                         .................................................................................................................................................................

                                         .................................................................................................................................................................

                                         .................................................................................................................................................................

                                         .................................................................................................................................................................

                                         .................................................................................................................................................................

                                         .................................................................................................................................................................

                                         .................................................................................................................................................................

                                         .................................................................................................................................................................

                                         .................................................................................................................................................................

                                         .................................................................................................................................................................

                                         .................................................................................................................................................................

                                         .................................................................................................................................................................

                                         .................................................................................................................................................................

 

        ๕.  บทที่ ๓  วิธีดำเนินการศึกษา       


บทที่ ๓
วิธีดำเนินการศึกษา

                                        วัสดุ – อุปกรณ์ – เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา
                                        .................................................................................................................................................................

                                        .................................................................................................................................................................

                                        .................................................................................................................................................................

                                        .................................................................................................................................................................

                                        .................................................................................................................................................................

                                        .................................................................................................................................................................

                                        .................................................................................................................................................................

                                        .................................................................................................................................................................


                                        วิธีดำเนินการศึกษา
                                        .................................................................................................................................................................

                                        .................................................................................................................................................................

                                        .................................................................................................................................................................

                                        .................................................................................................................................................................

                                        .................................................................................................................................................................

                                        .................................................................................................................................................................

                                        .................................................................................................................................................................

                                        .................................................................................................................................................................

                                        .................................................................................................................................................................

                                        .................................................................................................................................................................

                                        .................................................................................................................................................................

                                        .................................................................................................................................................................

                                        .................................................................................................................................................................

                                        .................................................................................................................................................................

 

        ๖.  บทที่ ๔  ผลการศึกษา        


บทที่ ๔
ผลการศึกษา

                                        ตารารงที่ ๑ แสดง............................................................................................................................................

 

                                                                                                   ****  แทรกตารางบันทึกผล

 


                                        ตารารงที่ ๑ แสดง............................................................................................................................................

 

                                                                                                    ****  แทรกตารางบันทึกผล

 

                                        จากตารางที่ ๑ และตารางที่ ๒ พบว่า.................................................................................................................

                                        ..................................................................................................................................................................

                                        ..................................................................................................................................................................

                                        ..................................................................................................................................................................

                                        ..................................................................................................................................................................

                                        ..................................................................................................................................................................

                                        ..................................................................................................................................................................

                                        ..................................................................................................................................................................

 

       ๗.  บทที่ ๕ สรุปและอภิปรายผลการศึกษาสำรวจ      


บทที่ ๕
สรุปและอภิปรายผลการศึกษาสำรวจ

                                         สรุปผลการศึกษาสำรวจ
                                         ..................................................................................................................................................................

                                         ..................................................................................................................................................................

                                         ..................................................................................................................................................................

                                         ..................................................................................................................................................................

                                         ..................................................................................................................................................................

                                         ..................................................................................................................................................................

                                         อภิปรายผลการศึกษาสำรวจ
                                         ..................................................................................................................................................................

                                         ..................................................................................................................................................................

                                         ..................................................................................................................................................................

                                         ..................................................................................................................................................................

                                         ..................................................................................................................................................................

                                         ..................................................................................................................................................................

                                         ..................................................................................................................................................................

                                         ..................................................................................................................................................................

 

         ๘.  เอกสารอ้างอิง หรือบรรณานุกรม        

 

เอกสารอ้างอิง หรือบรรณานุกรม

                                        ..................................................................................................................................................................

                                        ..................................................................................................................................................................

                                        ..................................................................................................................................................................

                                        ..................................................................................................................................................................

                                        ..................................................................................................................................................................

                                        ..................................................................................................................................................................

                                        ..................................................................................................................................................................

                                        ..................................................................................................................................................................

                                        ..................................................................................................................................................................

                                        ..................................................................................................................................................................

 

 

Visitors: 72,978