โครงสร้างหลักสูตร ระดับ ม.ต้น

                                                                   ว๒๓๑๐๑ วิทยาศาสตร์ ๕   จำนวน ๖๐ ชั่วโมง ๑.๕ หน่วยกิต

                                                                   ว๒๓๑๐๒ วิทยาศาสตร์ ๖   จำนวน ๖๐ ชั่วโมง ๑.๕ หน่วยกิต

 

รายวิชาเพิ่มเติม

ว๒๑๒๐๑ วิทยาศาสตร์โลกทั้งระบบ                   จำนวน ๔๐ ชั่วโมง        ๑ หน่วยกิต

ว๒๑๒๐๒ พลังงานทดแทนกับการใช้ประโยชน์     จำนวน ๔๐ ชั่วโมง         ๑ หน่วยกิต

ว๒๒๒๐๑ ทักษะการคิด                                  จำนวน ๔๐ ชั่วโมง         ๑ หน่วยกิต

ว๒๒๒๐๒ วิทยาศาสตร์กับความงาม                  จำนวน ๔๐ ชั่วโมง         ๑ หน่วยกิต

ว๒๒๒๐๓ สนุกกับของเล่นเชิงวิทยาศาสตร์          จำนวน ๔๐ ชั่วโมง         ๑ หน่วยกิต

ว๒๓๒๐๑ โครงงานวิทยาศาสตร์                       จำนวน ๔๐ ชั่วโมง         ๑ หน่วยกิต

ว๒๓๒๐๒ เชื้อเพลิงเพื่อการคมนาคม                  จำนวน ๔๐ ชั่วโมง         ๑ หน่วยกิต

                                                        โครงสร้างแผนการเรียน

                        ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น  ปรับปรุงปีการศึกษา ๒๕๕๕

 

ระดับชั้น

แผนการเรียน

ภาคเรียน

รายวิชา

ม.๑

ทั่วไป

ว๒๑๑๐๑ วิทยาศาสตร์ ๑

ว๒๑๑๐๒ วิทยาศาสตร์ ๒

เลือกเพิ่มเติมวิทยาศาสตร์

ว๒๑๒๐๑ วิทยาศาสตร์โลกทั้งระบบ

ว๒๑๒๐๒ พลังงานทดแทนกับการใช้ประโยชน์

ม.๒

ทั่วไป

ว๒๒๑๐๑ วิทยาศาสตร์ ๓

ว๒๒๑๐๒ วิทยาศาสตร์ ๔

เลือกเพิ่มเติมวิทยาศาสตร์

ว๒๒๒๐๑ ทักษะการคิด

ว๒๒๒๐๒ วิทยาศาสตร์กับความงาม

ว๒๒๒๐๒ วิทยาศาสตร์กับความงาม

ว๒๒๒๐๓ สนุกกับของเล่นเชิงวิทยาศาสตร์

ม.๓

ทั่วไป

ว๒๓๑๐๑ วิทยาศาสตร์ ๕

ว๒๓๑๐๒ วิทยาศาสตร์ ๖

เลือกเพิ่มเติมวิทยาศาสตร์

ว๒๓๒๐๑ โครงงานวิทยาศาสตร์   

ว๒๓๒๐๒ เชื้อเพลิงเพื่อการคมนาคม

 

หมายเหตุ   

วิชาเลือกเพิ่มเติม ระดับชั้น ม.๒  ภาคเรียนที่ ๑ และภาคเรียนที่ ๒  ในแต่ละภาคเรียนเลือกรายวิชาเดียวและเลือกเรียนไม่ซ้ำกัน

Visitors: 72,978