มาตรฐานและตัวชี้วัดการประกันคุณภาพการจัดการศึกษา

 

 

 

 

 

 

 

ประกาศโรงเรียนวัดราชาธิวาส

เรื่อง  การกำหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

-------------------------------------------------

               โดยที่มีประกาศใช้กฎกระทรวงในการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 และประกาศ กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษา ระดับปฐมวัย ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน และระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานศูนย์การศึกษาพิเศษ เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2561 รวมทั้งประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเรื่องแนวปฏิบัติการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2561 แล้วนั้น เพื่อให้การดำเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาของโรงเรียน       วัดราชาธิวาส เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

               อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545  มาตรา 9 (3) ได้กำหนดการจัดระบบ โครงสร้างและกระบวนการจัดการศึกษาให้ยึดหลักที่สำคัญข้อหนึ่ง คือ มีการกำหนดมาตรฐานการศึกษาและจัดระบบการประกันคุณภาพสถานศึกษา และมาตรา 48 ให้หน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษาจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา และให้ถือว่าการประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารการศึกษาที่ต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยมีการจัดทำรายงานประจำปีเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเปิดเผยต่อสาธารณชน เพื่อนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา และเพื่อรองรับการประกันคุณภาพภายนอก โรงเรียนวัดราชาธิวาส  จึงได้ปรับปรุงพัฒนามาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาขึ้นใหม่ให้เหมาะสม และสอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงในการปฏิรูประบบการประเมินและการประกันคุณภาพการศึกษาและบริบทของสถานศึกษา โดยการมีส่วนร่วมของครู บุคลากรและผู้เกี่ยวข้องกับสถานศึกษาผ่านการเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

               โรงเรียนวัดราชาธิวาสจึงประกาศใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา เพื่อใช้เป็นทิศทาง เป้าหมายการจัดการศึกษาของสถานศึกษา และใช้เป็นหลักในการประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพภายในสถานศึกษาและติดตามผลการดำเนินการเพื่อพัฒนาสถานศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาที่กำหนด  ตามเอกสารแนบท้ายประกาศฉบับนี้

 

                   ประกาศ ณ วันที่ 1  พฤศจิกายน 2561

 

 

 

                         นายชาญณรงค์ แก้วเล็ก                         นางนิรมล   ธรรมอุปกรณ์

                  ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดราชาธิวาส        ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

 

 

 

 

 

 

 

ประกาศโรงเรียนวัดราชาธิวาส

เรื่อง การกำหนดค่าเป้าหมายการพัฒนาตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา

-----------------------------------------

 

โรงเรียนวัดราชาธิวาส  กำหนดมาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานที่สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของชาติ  และมาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานของกระทรวงศึกษาธิการตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2561 และประกาศ กระทรวงศึกษาธิการครอบคลุมสาระการเรียนรู้และกระบวนการเรียนรู้ รวมทั้งสอดคล้องกับการพัฒนาศักยภาพของนักเรียน  ชุมชนและท้องถิ่น  สำหรับใช้ดำเนินงานและประเมินคุณภาพระบบการประกันคุณภาพภายใน จึงได้กำหนดมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน ดังนี้

 

มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน

            ผลการเรียนรู้ที่เป็นมาตรฐานที่ ๑ ด้านคุณภาพผู้เรียน ผลการเรียนรู้ที่เป็นคุณภาพของผู้เรียนทั้งด้านผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการ ประกอบด้วยความสามารถใน การอ่าน การเขียน การสื่อสาร การคิดคำนวณ การคิดประเภทต่างๆ การสร้างนวัตกรรม การใช้เทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสาร ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตร การมีความรู้ ทักษะพื้นฐานและเจตคติที่ดีต่อ วิชาชีพ และด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่เป็นค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากำหนด ความภูมิใจในท้องถิ่นและ ความเป็นไทยการยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย รวมทั้งสุขภาวะทางร่างกายและจิตสังคม

๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน

            ๑) มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดคำนวณ ผู้เรียนมีทักษะในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดคำนวณตามเกณฑ์ที่สถานศึกษา กำหนดในแต่ละระดับชั้น

            ๒) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแก้ปัญหา ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดจำแนกแยกแยะ ใคร่ครวญไตร่ตรอง พิจารณาอย่างรอบคอบ โดยใช้เหตุผลประกอบการตัดสินใจ มีการอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแก้ปัญหาอย่างมีเหตุผล

            ๓) มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม ผู้เรียนมีความสามารถในการรวบรวมความรู้ได้ทั้งด้วยตัวเองและการทำงานเป็นทีม เชื่อมโยง องค์ความรู้ และประสบการณ์มาใช้ในการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ อาจเป็นแนวความคิด โครงการ โครงงาน ชิ้นงาน ผลผลิต

            ๔) ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ผู้เรียนมีความสามารถในใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการพัฒนาตนเองและ สังคมในด้านการเรียนรู้ การสื่อสาร การทำงาน อย่างสร้างสรรค์ และมีคุณธรรม

            ๕) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา ผู้เรียนบรรลุและมีความก้าวหน้าในการเรียนรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษาจากพื้นฐานเดิมใน ด้านความรู้ ความเข้าใจ ทักษะ กระบวนการต่างๆ รวมทั้งมีความก้าวหน้าในผลการทดสอบระดับชาติ หรือผลการทดสอบอื่นๆ

            ๖) มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะพื้นฐานในการจัดการ มีเจตคติที่ดี พร้อมที่จะศึกษาต่อในระดับชั้นที่สูงขึ้น การทำงานหรืองานอาชีพ

๑.๒ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน

            ๑) มีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากำหนด ผู้เรียนมีพฤติกรรมเป็นผู้ที่มีคุณธรรม จริยธรรม เคารพในกฎกติกา มีค่านิยมและจิตสำนึก ตามที่สถานศึกษากำหนดโดยไม่ขัดกับกฎหมายและวัฒนธรรมอันดีของสังคม

            ๒) มีความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย ผู้เรียนมีความภูมิใจในท้องถิ่น เห็นคุณค่าของความเป็นไทย มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ วัฒนธรรมและประเพณีไทย รวมทั้งภูมิปัญญาไทย

            ๓) ยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย ผู้เรียนยอมรับและอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างระหว่างบุคคลในด้าน เพศ วัย เชื้อชาติ ศาสนา ภาษาวัฒนธรรม ประเพณี

            ๔) มีสุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม ผู้เรียนมีการรักษาสุขภาพกาย สุขภาพจิต อารมณ์ และสังคม และแสดงออกอย่างเหมาะสม ในแต่ละช่วงวัยสามารถอยู่ร่วมกับคนอื่นอย่างมีความสุข เข้าใจผู้อื่น ไม่มีความขัดแย้งกับผู้อื่น

 

ระดับคุณภาพ

ประเด็นพิจารณา

กำลังพัฒนา

๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน

 • ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดคำนวณ ต่ำกว่า เป้าหมายที่สถานศึกษากำหนด
 • ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษาต่ำกว่าเป้าหมายที่สถานศึกษากำหนด

๑.๒ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน

 • ผู้เรียนมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีต่ำกว่าเป้าหมายที่สถานศึกษากำหนด
 • ผู้เรียนมีสุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคมต่ำกว่าเป้าหมายที่สถานศึกษากำหนด

ปานกลาง

 

๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน

 • ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดคำนวณ เป็นไปตามเป้าหมายที่สถานศึกษากำหนด
 • ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษาเป็นไปตามเป้าหมายที่สถานศึกษากำหนด

๑.๒ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน

 • ผู้เรียนมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีเป็นไปตามเป้าหมายที่สถานศึกษากำหนด
 • ผู้เรียนมีสุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคมเป็นไปตามเป้าหมายที่สถานศึกษากำหนด

ดี

 

๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน

 • ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดคำนวณ เป็นไป ตาม เป้าหมายที่สถานศึกษากำหนด
 • ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษาเป็นไปตามเป้าหมายที่สถานศึกษากำหนด
 • ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยน ความคิดเห็น และแก้ปัญหาได้
 • ผู้เรียนมีความรู้ และทักษะพื้นฐานในการสร้างนวัตกรรม ผู้เรียนมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อพัฒนาตนเอง ได้อย่างเหมาะสม ปลอดภัย
 • ผู้เรียนมีความรู้ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ

๑.๒ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน

 • ผู้เรียนมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีเป็นไปตามเป้าหมายที่สถานศึกษากำหนด

ดีเลิศ

 

๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน

 • ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดคำนวณ สูงกว่า เป้าหมายที่สถานศึกษากำหนด
 • ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษาสูงกว่าเป้าหมายที่ สถานศึกษากำหนด
 • ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยน ความคิดเห็น โดยใช้เหตุผลประกอบการตัดสินใจ และแก้ปัญหาได้
 • ผู้เรียนมีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม
 • ผู้เรียนมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อพัฒนาตนเอง และสังคมในด้านการเรียนรู้ การสื่อสาร การทำงาน
 • ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีพร้อมที่จะศึกษาต่อในระดับชั้นที่สูงขึ้น และการทำงานหรืองานอาชีพ

๑.๒ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน

 • ผู้เรียนมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีสูงกว่าเป้าหมายที่สถานศึกษากำหนด

ยอดเยี่ยม

 

๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน

 • ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดคำนวณ สูงกว่า เป้าหมายที่สถานศึกษากำหนด
 • ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษาสูงกว่าเป้าหมายที่ สถานศึกษากำหนด
 • ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยน ความคิดเห็น โดยใช้เหตุผลประกอบการตัดสินใจ และแก้ปัญหาได้
 • ผู้เรียนมีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม มีการนำไปใช้และเผยแพร่
 • ผู้เรียนมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อพัฒนาตนเอง และสังคมในด้านการเรียนรู้ การสื่อสาร การทำงาน อย่างสร้างสรรค์ และมีคุณธรรม
 • ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีพร้อมที่จะศึกษาต่อในระดับชั้นที่สูงขึ้น และการท างานหรืองานอาชีพ

๑.๒ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน

 • ผู้เรียนมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีสูงกว่าเป้าหมายที่สถานศึกษากำหนดเป็นแบบอย่างได้
 • ผู้เรียนมีความภูมิใจในท้องถิ่น เห็นคุณค่าของความเป็นไทย มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ วัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาไทย
 • ผู้เรียนสามารถอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย

   ผู้เรียนมีสุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคมสูงกว่าเป้าหมายที่สถานศึกษากำหนด

 

 

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา

            เป็นการจัดระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา มีการกำหนดเป้าหมายวิสัยทัศน์ และ  พันธกิจอย่างชัดเจน สามารถดำเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา ในทุกกลุ่มเป้าหมาย จัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา ดำเนินการพัฒนาครูและบุคลากรให้มี    ความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ และจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการเรียนรู้ รวมทั้งจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้

            ๒.๑ มีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่สถานศึกษากำหนดชัดเจน สถานศึกษากำหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจ ไว้อย่างชัดเจน สอดคล้องกับบริบทของ สถานศึกษา ความต้องการของชุมชน ท้องถิ่น วัตถุประสงค์ของแผนการศึกษาแห่งชาติ นโยบายของรัฐบาล และของต้นสังกัดรวมทั้งทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคม

            ๒.๒ มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา สถานศึกษาสามารถบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาอย่างเป็นระบบทั้งในส่วนการวางแผน พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา การนำแผนไปปฏิบัติเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา มีการติดตามตรวจสอบ ประเมินผลและปรับปรุงพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง มีการบริหารอัตรากำลัง ทรัพยากรทางการศึกษา และระบบ ดูแลช่วยเหลือนักเรียน มีระบบการนิเทศภายใน     การนำข้อมูลมาใช้ในการพัฒนา บุคลากรและผู้ที่เกี่ยวข้อง ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมการวางแผน ปรับปรุง และพัฒนา และร่วมรับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษา

            ๒.๓ ดำเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา และ   ทุกกลุ่มเป้าหมาย สถานศึกษาบริหารจัดการเกี่ยวกับงานวิชาการ ทั้งด้านการพัฒนาหลักสูตร กิจกรรมเสริมหลักสูตร ที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้าน เชื่อมโยงวิถีชีวิตจริง และครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย หมายรวมถึงการจัดการเรียนการสอนของกลุ่มที่เรียนแบบควบรวมหรือกลุ่มที่เรียนร่วมด้วย

            ๒.๔ พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาครู บุคลากร ให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ และจัดให้มีชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ มาใช้ในการพัฒนางานและการเรียนรู้ของผู้เรียน

            ๒.๕ จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ สถานศึกษาจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพทั้งภายในและภายนอกห้องเรียน และสภาพแวดล้อมทางสังคม ที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ และมีความปลอดภัย

             ๒.๖ จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนกำรบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ สถานศึกษาจัดระบบการจัดหา การพัฒนาและการบริการ เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อใช้ในการบริหาร จัดการและการจัดการเรียนรู้ ที่เหมาะสมกับสภาพของสถานศึกษา

 

ระดับคุณภาพ

ประเด็นพิจารณา

กำลังพัฒนา

 • เป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษากำหนดไม่ชัดเจน
 • มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาแต่ไม่ส่งผลต่อคุณภาพตามมาตรฐาน การศึกษาของสถานศึกษา

 

ปานกลาง

 • เป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษากำหนดชัดเจน เป็นไปได้ในการปฏิบัติ
 • มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาที่ส่งผลต่อคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา

 

ดี

 

 • เป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษากำหนดชัดเจน สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา และเป็นไปได้ในการปฏิบัติ
 • มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาที่ชัดเจน ส่งผลต่อคุณภาพตามมาตรฐาน การศึกษาของสถานศึกษา
 • ดำเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา และทุกกลุ่มเป้าหมาย
 • พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ
 • จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ
 • จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้

ดีเลิศ

 

 • มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษากำหนดชัดเจน สอดคล้องกับบริบทของ สถานศึกษา ความต้องการชุมชน นโยบายรัฐบาล แผนการศึกษาแห่งชาติเป็นไปได้ใน การปฏิบัติ
 • มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาที่ชัดเจน มีประสิทธิภาพ ส่งผลต่อคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาโดยความร่วมมือของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย
 • ดำเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา และ ทุกกลุ่มเป้าหมาย เชื่อมโยงกับชีวิตจริง
 • พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพตรงตามความต้องการของครูและ สถานศึกษา
 • จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ และ มีความปลอดภัย
 • จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ ที่เหมาะสมกับสภาพของสถานศึกษา

ยอดเยี่ยม

 

 • มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษากำหนดชัดเจน สอดคล้องกับบริบทของ สถานศึกษา ความต้องการชุมชน นโยบายรัฐบาล แผนการศึกษาแห่งชาติเป็นไปได้ใน การปฏิบัติทันต่อการเปลี่ยนแปลง
 • มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาที่ชัดเจน มีประสิทธิภาพ ส่งผลต่อคุณภาพ ตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา โดยความร่วมมือของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย มีการ นำข้อมูลมาใช้ในการปรับปรุง พัฒนางานอย่างต่อเนื่อง และเป็นแบบอย่างได้
 • ดำเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา และทุกกลุ่มเป้าหมาย เชื่อมโยงกับชีวิตจริง และเป็นแบบอย่างได้
 • พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพตรงตามความต้องการของครูและสถานศึกษา และจัดให้มีชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพเพื่อพัฒนางาน
 • จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ และมี ความปลอดภัย
 • จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ที่ เหมาะสมกับสภาพของสถานศึกษา

 

มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

            เป็นกระบวนการจัดการเรียนการสอนตามมาตรฐานและตัวชี้วัดของหลักสูตรสถานศึกษา สร้างโอกาส ให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงมีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก สร้างปฏิสัมพันธ์ที่ดี ครูรู้จักผู้เรียนเป็นรายบุคคล ดำเนินการตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและ นำผลมาพัฒนาผู้เรียน รวมทั้งร่วมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้และนำผลที่ได้มาให้ข้อมูลป้อนกลับเพื่อพัฒนาและ ปรับปรุงการจัดการเรียนรู้

            ๓.๑ จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิต จัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัดของหลักสูตรสถานศึกษาที่เน้นให้ผู้เรียนได้ เรียนรู้โดยผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง มีแผนการจัดการเรียนรู้ที่สามารถนำไปจัดกิจกรรมได้จริง มีรูปแบบการจัดการเรียนรู้เฉพาะสำหรับผู้ที่มีความจำเป็นและต้องการความช่วยเหลือพิเศษ ผู้เรียนได้รับการฝึกทักษะ แสดงออกแสดงความคิดเห็น สรุปองค์ความรู้ นำเสนอผลงานและสามารถนำไปประยุกต์ใช้ใน ชีวิตได้

            ๓.๒ ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ มีการใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ รวมทั้งภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ในการจัดการเรียนรู้ โดยสร้างโอกาสให้ผู้เรียนได้แสวงหาความรู้ด้วยตนเองจากสื่อที่หลากหลาย

            ๓.๓. มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก ครูผู้สอนมีการบริหารจัดการชั้นเรียน โดยเน้นการการมีปฏิสัมพันธ์เชิงบวก ให้เด็กรักครู ครูรักเด็ก และเด็กรักเด็ก เด็กรักที่จะเรียนรู้ สามารถเรียนรู้ร่วมกันอย่างมีความสุข

            ๓.๔ ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และนำผลมาพัฒนาผู้เรียน มีการตรวจสอบและประเมินคุณภาพการจัดการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ มีขั้นตอนโดยใช้เครื่องมือและ วิธีการวัดและประเมินผลที่เหมาะสมกับเป้าหมายในการจัดการเรียนรู้ และให้ข้อมูลย้อนกลับแก่ผู้เรียนเพื่อ นำไปใช้พัฒนาการเรียนรู้

            ๓.๕ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลป้อนกลับเพื่อปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ ครูและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องร่วมกันแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์รวมทั้งให้ข้อมูลป้อนกลับเพื่อ นำไปใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนรู้

 

ระดับคุณภาพ

ประเด็นพิจารณา

กำลังพัฒนา

 • จัดการเรียนรู้ที่ไม่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ใช้กระบวนการคิดและปฏิบัติจริง
 • ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่ไม่เอื้อต่อการเรียนรู้
 • ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างไม่เป็นระบบ

ปานกลาง

 

 • จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง ตามมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัดของ หลักสูตรสถานศึกษา และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิต
 • ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้
 • ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และนำผลมาพัฒนาผู้เรียน

ดี

 

 • จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงตามมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัดของ หลักสูตรสถานศึกษา และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิต
 • ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้
 • ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และนำผลมาพัฒนาผู้เรียน
 • มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก
 • มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการ เรียนรู้

ดีเลิศ

 

 • จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงตามมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัดของ หลักสูตรสถานศึกษา มีแผนการจัดการเรียนรู้ที่สามารถนำไปจัดกิจกรรมได้จริง และ สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้
 • ใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้รวมทั้งภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เอื้อต่อการเรียนรู้
 • ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ มีขั้นตอนโดยใช้เครื่องมือและวิธีการวัดและ ประเมินผลที่เหมาะสมกับเป้าหมายในการจัดการเรียนรู้ ให้ข้อมูลย้อนกลับแก่ผู้เรียน และ นำผลมาพัฒนาผู้เรียน
 • มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก เด็กรักที่จะเรียนรู้ และเรียนรู้ร่วมกันอย่างมีความสุข
 • มีชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพระหว่างครูเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้

ยอดเยี่ยม

 

 • จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงตามมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัดของ หลักสูตรสถานศึกษา มีแผนการจัดการเรียนรู้ที่สามารถนำไปจัดกิจกรรมได้จริง และ สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ มีนวัตกรรมในการจัดการเรียนรู้และมีการเผยแพร่
 • ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้รวมทั้งภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เอื้อต่อการเรียนรู้ โดยสร้างโอกาสให้ผู้เรียนได้แสวงหาความรู้ด้วยตนเอง
 • ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ มีขั้นตอนโดยใช้เครื่องมือและวิธีการวัดและ ประเมินผลที่เหมาะสมกับเป้าหมายในการจัดการเรียนรู้ ให้ข้อมูลย้อนกลับแก่ผู้เรียน และ นำผลมาพัฒนาผู้เรียน
 • มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก เด็กรักที่จะเรียนรู้ และเรียนรู้ร่วมกันอย่างมีความสุข
 • มีชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพระหว่างครูและผู้เกี่ยวข้องเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการ จัดการเรียนรู้ครู และผู้เกี่ยวข้องมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อ พัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู

 

มาตรฐานที่ 4 ด้านกระบวนการส่งเสริมความเป็นเลิศด้านวัฒนธรรมตามอัตลักษณ์ของโรงเรียน

เป็นกระบวนการที่สร้างเสริมคุณภาพของสถานศึกษาตามวิสัยทัศน์และพันธกิจเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีอัตลักษณ์ตามที่กำหนด คือ “ลูกราชามีสัมมาคารวะ”และเป็นสถานศึกษาที่มีเอกลักษณ์เรื่อง “คุณธรรมนำวิชาการ” ส่งเสริมความเป็นเลิศด้านวัฒนธรรมไทย  เพื่อให้เป็นที่ยอมรับและพึงพอใจของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทางการศึกษาในการพัฒนานักเรียนให้ดำรงตนเป็นคนดี คนเก่งและอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุข
          4.1 มีกิจกรรมส่งเสริมให้นักเรียนเป็นผู้มีอัตลักษณ์ตามที่สถานศึกษากำหนด   สถานศึกษามีการวางแผนจัดกิจกรรมส่งเสริมอัตลักษณ์ของนักเรียนตามกำหนด อัตลักษณ์โรงเรียนวัดราชาธิวาส คือ “ลูกราชามีสัมมาคารวะ” และมีแบบวัดพฤติกรรมการแสดงออกถึงการมีสัมมาคารวะ ด้วย 4’S คือ

              Smile        =        ยิ้มแย้มแจ่มใส จิตใจดี

              Small        =        อ่อนน้อม ถ่อมตน

              Smooth     =        เรียบง่าย พอเพียง

              Smart       =        ดูดี มีวินัย ใส่ใจการเรียนรู้


          มีการกำหนดโครงการและผู้รับผิดชอบในการจัดทำโครงการให้เป็นไปตามกำหนดอย่างมีประสิทธิภาพเกิดประสิทธิผลตามค่าเป้าหมายที่วางไว้ วัดและประเมินอัตลักษณ์ของนักเรียนทุกระดับชั้นด้วยแบบวัดพฤติกรรม  4’S วิเคราะห์ปัจจัยเงื่อนไขแห่งความสำเร็จและปัญหาในการพัฒนาอัตลักษณ์นักเรียนรายบุคคลและภาพรวม  นำผลมาปรับปรุงและพัฒนากิจกรรมอย่างต่อเนื่อง

          4.2 มีกระบวนการวางแผนพัฒนาสถานศึกษาให้เป็นโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. สถานศึกษามีกระบวนการค้นหาคุณธรรมอัตลักษณ์ ด้วยการสื่อสารสร้างความเข้าใจในความจำเป็นของการพัฒนาคุณธรรมให้เกิดขึ้นในสถานศึกษาสร้างแกนนำบุคลากรทั้งครูและนักเรียนเพื่อการจัดกิจกรรมสร้างเครือข่ายขยายผลการพัฒนาคุณธรรมอัตลักษณ์ของ สพฐ.และอุดมการณ์คุณธรรมหรือคุณธรรมอัตลักษณ์ของสถานศึกษา      ใช้กลยุทธ์การมีส่วนร่วมในการกำหนดคุณธรรมเป้าหมายและคุณธรรมบ่งชี้เชิงบวกจัดทำโครงการคุณธรรมทุกระดับชั้นกำหนดวิธีบรรลุเป้าหมายของโครงงานคุณธรรมของสถานศึกษาให้สอดคล้องกับคุณธรรม สพฐ.   (พอเพียง ซื่อสัตย์สุจริต กตัญญู ความรับผิดชอบ) และคุณธรรมอัตลักษณ์ของโรงเรียน (สัมมาคารวะและ    จิตอาสา )

          4.3 มีการพัฒนายกระดับคุณภาพโรงเรียนคุณธรรม สพฐ อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน  สถานศึกษากำหนดให้การพัฒนาโรงเรียนคุณธรรมเป็นนโยบายของโรงเรียนและจัดทำแผนปฏิบัติการให้สอดคล้องกับการยกระดับโรงเรียนคุณธรรมตามเกณฑ์ที่ สพฐ. กำหนด เน้นการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการขับเคลื่อนโรงเรียนคุณธรรมสู่การพัฒนาคุณธรรมอัตลักษณ์อย่างยั่งยืน มีการบูรณาการการจัดการเรียนการสอน การประเมิน นิเทศติดตาม และจัดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เป็นการพัฒนาชุมชนวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อพัฒนาครูและบุคคลากรทางการศึกษาเพื่อขยายผลสร้างสังคมความรู้ด้านคุณธรรมนำวิชาการ

          4.4 มีกระบวนการสร้างกิจกรรมส่งเสริมความเป็นเลิศด้านวัฒนธรรมตามอัตลักษณ์อย่างเป็นระบบ  สถานศึกษามีนโยบายให้การจัดกิจกรรมส่งเสริมความเป็นเลิศด้านวัฒนธรรมตามอัตลักษณ์ (พอเพียง ซื่อสัตย์สุจริต กตัญญู ความรับผิดชอบสัมมาคารวะและจิตอาสา)  เป็นหน้าที่ของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทางการศึกษาที่ร่วมมือกันวางแผนการทำงานอย่างเป็นระบบ  ผู้บริหารและครูมีนวัตกรรมน้อมนำศาสตร์พระราชา  มาประยุกต์ใช้ เพื่อพัฒนาศักยภาพความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใจของนักเรียนให้ดำรงความเป็นไทยในประชาคมโลก

 

ระดับคุณภาพ

ประเด็นพิจารณา

กำลังพัฒนา

 • ไม่มีกิจกรรมส่งเสริมให้นักเรียนเป็นผู้มีอัตลักษณ์ตามที่สถานศึกษากำหนด
 • ไม่มีกระบวนการวางแผนพัฒนาสถานศึกษาให้เป็นโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.
 • ไม่มีการพัฒนายกระดับคุณภาพโรงเรียนคุณธรรม สพฐ อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน
 • ไม่มีกระบวนการสร้างกิจกรรมส่งเสริมความเป็นเลิศด้านวัฒนธรรมตาม       อัตลักษณ์ของโรงเรียนอย่างเป็นระบบ

ปานกลาง

 

 • มีกิจกรรมส่งเสริมให้นักเรียนเป็นผู้มีอัตลักษณ์ตามที่สถานศึกษากำหนด
 • มีกระบวนการวางแผนพัฒนาสถานศึกษาให้เป็นโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.
 • มีการพัฒนายกระดับคุณภาพโรงเรียนคุณธรรม สพฐ อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน
 • มีกระบวนการสร้างกิจกรรมส่งเสริมความเป็นเลิศด้านวัฒนธรรมตามอัตลักษณ์ของโรงเรียนอย่างเป็นระบบ

ดี

 

 • มีกิจกรรมส่งเสริมให้นักเรียนเป็นผู้มีอัตลักษณ์ตามที่สถานศึกษากำหนดและนักเรียนเกิดคุณธรรมอัตลักษณ์ตามที่สถานศึกษากำหนด
 • มีกระบวนการวางแผนพัฒนาสถานศึกษาให้เป็นโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. มีผลการประเมินโครงงานคุณธรรมบรรลุเป้าหมายตามที่สถานศึกษากำหนด
 • มีการพัฒนายกระดับคุณภาพโรงเรียนคุณธรรม สพฐ อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน ตามนโยบายที่สถานศึกษากำหนด
 • มีกระบวนการสร้างกิจกรรมส่งเสริมความเป็นเลิศด้านวัฒนธรรมตามอัตลักษณ์ของโรงเรียนอย่างเป็นระบบ

ดีเลิศ

 

 • มีกิจกรรมส่งเสริมให้นักเรียนเป็นผู้มีอัตลักษณ์ตามที่สถานศึกษากำหนดนักเรียนเกิดคุณธรรมอัตลักษณ์สูงกว่าที่สถานศึกษากำหนด
 • มีกระบวนการวางแผนพัฒนาสถานศึกษาให้เป็นโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. มีผลการประเมินโครงงานคุณธรรมสูงกว่าเป้าหมายตามที่สถานศึกษากำหนด
 • มีการพัฒนายกระดับคุณภาพโรงเรียนคุณธรรม สพฐ อย่างต่อเนื่องและยั่งยืนตามนโยบายที่สถานศึกษากำหนด
 • มีกระบวนการสร้างกิจกรรมส่งเสริมความเป็นเลิศด้านวัฒนธรรมตามอัตลักษณ์ของโรงเรียนอย่างเป็นระบบ

ยอดเยี่ยม

 

 • มีกิจกรรมส่งเสริมให้นักเรียนเป็นผู้มีอัตลักษณ์ตามที่สถานศึกษากำหนดวิเคราะห์ปัจจัยเงื่อนไขแห่งความสำเร็จและปัญหาในการพัฒนาอัตลักษณ์นักเรียนรายบุคคลและภาพรวม  นำผลมาปรับปรุงและพัฒนากิจกรรมอย่างต่อเนื่อง
 • มีกระบวนการวางแผนพัฒนาสถานศึกษาให้เป็นโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.และสร้างแกนนำบุคลากรทั้งครูและนักเรียนเพื่อการจัดกิจกรรมสร้างเครือข่ายขยายผล
 • มีการพัฒนายกระดับคุณภาพโรงเรียนคุณธรรม สพฐ อย่างต่อเนื่องและยั่งยืนจัดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เป็นการพัฒนาชุมชนวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อพัฒนาครูและบุคคลากรทางการศึกษาเพื่อขยายผลสร้างสังคมความรู้ด้านคุณธรรมนำวิชาการ
 • มีกระบวนการสร้างกิจกรรมส่งเสริมความเป็นเลิศด้านวัฒนธรรมตามอัตลักษณ์ของโรงเรียนอย่างเป็นระบบ ผู้บริหารและครูมีนวัตกรรมน้อมนำศาสตร์พระราชามาประยุกต์ใช้ เพื่อพัฒนาศักยภาพความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใจของนักเรียนให้ดำรงความเป็นไทยในประชาคมโลก

 

 

 

 

การกำหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑

 

มาตรฐาน / ประเด็นการพิจารณา

ค่าเป้าหมายมาตรฐาน/ประเด็นการพิจารณา

มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน

ดี

๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน

ดี

๑) ความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสารและการคิดคำนวณ

 

๒) ความสามารถในการวิเคราะห์และคิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแก้ปัญหา

 

๓) ความสามารถในการสร้างนวัตกรรม

 

๔) ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

 

๕) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา

 

๖) ความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ

 

๑.๒ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน

ดีเลิศ

๑) การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากำหนดโดยไม่ขัดกับกฎหมายและวัฒนธรรมอันดีของสังคม

 

๒) ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย

 

๓) การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย

 

๔) สุขภาวะทางร่างกายและลักษณะจิตสังคม

 

มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา

ดีเลิศ

 ๑) การมีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่สถานศึกษากำหนดชัดเจน

 

 ๒) ระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา

 

    3) ดำเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตร

         สถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย

 

   4) พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ

 

   5) จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้

 

   6) การวางแผนการบริหารและการจัดการข้อมูลสารสนเทศอย่างเป็นระบบ

 

มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

ดีเลิศ

1) จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิต

 

2) ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้

 

3) มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก

 

4) ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ

 

5) มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลป้อนกลับเพื่อปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนรู้

 

มาตรฐานที่ ๔  มีกระบวนการสร้างกิจกรรมส่งเสริมความเป็นเลิศ ด้านวัฒนธรรมตามอัตลักษณ์ของโรงเรียนอย่างเป็นระบบ

ยอดเยี่ยม

๑) มีกิจกรรมส่งเสริมให้นักเรียนเป็นผู้มีอัตลักษณ์ตามที่สถานศึกษากำหนด  

 

๒) มีกระบวนการวางแผนพัฒนาสถานศึกษาให้เป็นโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.

 

๓) มีการพัฒนายกระดับคุณภาพโรงเรียนคุณธรรม สพฐ อย่างต่อเนื่องและ

    ยั่งยืน 

 

๔) มีกระบวนการสร้างกิจกรรมส่งเสริมความเป็นเลิศด้านวัฒนธรรมตาม

    อัตลักษณ์อย่างเป็นระบบ 

 

 

 

Visitors: 30,570