แบบทดสอบการตั้งสมมติฐาน

โรงเรียนวัดราชาธิวาส

แบบทดสอบ  เรื่อง  การตั้งสมมติฐานในการทำโครงงานวิทยาศาสตร์

---------------------------------------------------------------------------------------------

คำชี้แจง                                              

1.           แบบทดสอบฉบับนี้เป็นข้อสอบแบบปรนัย  จำนวน  10  ข้อ  

2.           เลือกคำตอบที่ถูกที่สุดเพียงข้อเดียว  แล้วเขียนลงในแบบตอบรับด้านล่าง

3.         ก่อนส่งคำตอบให้นักเรียนตรวจสอบ  เลขที่  และกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังรายปี

การตั้งประเด็นคำถามหรือปัญหา  ตั้งสมมติฐาน  การวางแผนการสำรวจตรวจสอบ  การเลือกเทคนิควิธีการวัสดุอุปกรณ์  เครื่องมือที่เหมาะสม  การเก็บรวบรวมข้อมูล  การวิเคราะห์  สรุปผลการสำรวจตรวจสอบ  การเขียนรายงานและการนำเสนอผลงานโครงงานวิทยาศาสตร์ 

---------------------------------------------------------------------------------------------
1.     ข้อใดสำคัญที่สุดในการได้มาซึ่งความรู้ใหม่ทางวิทยาศาสตร์

ก.      การตั้งปัญหา                                                                   ข.   การตรวจสอบสมมติฐาน

        ค.   การตั้งสมมติฐาน                                              .   การอภิปรายและสรุปผล

2.     ส่วนต่าง ๆ ของผลฝรั่งมีปริมาณวิตามินซีเท่ากันหรือไม่   จากปัญหาดังกล่าวนักเรียนจะตั้งสมมติฐาน

ได้ดังข้อใด 

ก.      ปริมาณวิตามินซีในส่วนต่าง ๆ ของผลฝรั่ง

ข.      ส่วนต่าง ๆ ของผลฝรั่งกับปริมาณวิตามินซี

ค.      ปริมาณวิตามินซีของผลฝรั่งที่มีปริมาณไม่เท่ากัน

ง.       ปริมาณวิตามินซีของผลฝรั่งขึ้นอยู่กับส่วนต่าง ๆ ของผลฝรั่ง

3.    “ ปริมาณของคลอรีนในน้ำต่างกันการเจริญเติบโตของกุ้งกุลาดำจะต่างกัน ”  ข้อความดังกล่าวจัดเป็น

        ข้อใด  ถ้าข้อความนี้เขียนขึ้นมาก่อนการทำการทดลอง 

        .   ปัญหา                    .   ข้อสรุป                      .   สมมติฐาน                    .   การลงความเห็นข้อมูล

4.     จากปัญหา  อุณหภูมิมีผลต่อปริมาณวิตามินซีในน้ำส้มหรือไม่ ”  นักเรียนจะตั้งสมมติฐานได้ดังข้อใด 

ก.      ปริมาณน้ำส้มต่างกันปริมาณวิตามินซีจะต่างกัน

ข.      ปริมาณวิตามินซีในน้ำส้มไม่มีผลต่ออุณหภูมิ

ค.      ถ้าอุณหภูมิมีผลต่อปริมาณวิตามินซีในน้ำส้ม  ดังนั้นเมื่ออุณหภูมิสูงขึ้นปริมาณวิตามินซีจะน้อยลง

ง.       ถูกทุกข้อ

5.     จากการทดลองเรื่อง  “  การศึกษาอัตราการตายของมดชนิดต่าง ๆ เมื่อฉีดพ่นด้วยสารจากเปลือกส้ม 

        เป็นการทำการทดลองเพื่อตรวจสอบสมมติฐานในข้อใด 

ก.      อัตราการตายของมดเนื่องจากสารจากเปลือกส้ม

ข.      สารจากเปลือกส้มมีผลต่ออัตราการตายของมด

ค.      อัตราการตายของมดชนิดต่าง ๆ ขึ้นอยู่กับชนิดของสารจากเปลือกส้ม

ง.       อัตราการตายของมดเมื่อฉีดพ่นด้วยสารจากเปลือกส้มขึ้นอยู่กับชนิดของมด

6.     สมชายต้องการนำเปลือกไข่ที่เผาแล้วไปทดลองกำจัดมดแดง  มดคันไฟ  และมดไร  สมชายตั้งปัญหาในการศึกษาไว้ดังนี้  ชนิดของมดมีผลต่อประสิทธิภาพของเปลือกไข่ในการกำจัดมดหรือไม่  ข้อใดน่าจะเป็นสมมติฐานของสมชาย

         ก.   ถ้าชนิดของมดมีผลต่อประสิทธิภาพของเปลือกไข่ในการกำจัดมด  ดังนั้นเปลือกไข่สามารถกำจัด

              มดไร ได้ดีที่สุด รองลงมาเป็นมดคันไฟและมดแดงตามลำดับ

ข.      ถ้าชนิดของเปลือกไข่มีผลต่อประสิทธิภาพของเปลือกไข่ในการกำจัดมด  ดังนั้นเปลือกไข่ไก่สามารถกำจัดมดได้ดีที่สุด รองลงมาเป็นเปลือกไข่เป็ด และเปลือกไข่นกกระทา ตามลำดับ

ค.      ถ้าประสิทธิภาพของเปลือกไข่ในการกำจัดมดขึ้นอยู่กับชนิดของเปลือกไข่  ดังนั้นเปลือกไข่

       ไก่สามารถกำจัดมดได้ดีที่สุด รองลงมาเป็นเปลือกไข่เป็ด และเปลือกไข่นกกระทา ตามลำดับ

ง.       ถ้าประสิทธิภาพของเปลือกไข่ในการกำจัดมดขึ้นอยู่กับชนิดของมด  ดังนั้นเปลือกไข่ไก่สามารถกำจัดมดได้ดีที่สุด รองลงมาเป็นเปลือกไข่เป็ด และเปลือกไข่นกกระทา ตามลำดับ

7.    สมพงษ์นำเนื้อวัว  เนื้อหมู  และเนื้อไก่  ไปหมักด้วยยางมะละกอ  แล้วทดสอบการเปื่อยยุ่ยของเนื้อชนิดต่างๆ  โดยตั้งปัญหาในการทดลองไว้ว่า  การเปื่อยยุ่ยของเนื้อสัตว์เมื่อหมักด้วยยางมะละกอขึ้นอยู่กับชนิดของเนื้อสัตว์หรือไม่  ข้อใดเป็นสมมติฐานที่ดีที่สุดในการทำการทดลองของสมพงษ์

         ก.   ถ้าการเปื่อยยุ่ยของเนื้อสัตว์เมื่อหมักด้วยยางมะละกอขึ้นอยู่กับชนิดของเนื้อสัตว์  ดังนั้นยาง

มะละกอทำให้เนื้อสัตว์เปื่อยยุ่ย

         ข.   ถ้าการเปื่อยยุ่ยของเนื้อสัตว์เมื่อหมักด้วยยางมะละกอขึ้นอยู่กับชนิดของเนื้อสัตว์  ดังนั้นเนื้อจะเปื่อย

ยุ่ยเมื่อหมักด้วยยางมะละกอ

ค.   ถ้าการเปื่อยยุ่ยของเนื้อสัตว์เมื่อหมักด้วยยางมะละกอขึ้นอยู่กับชนิดของเนื้อสัตว์  ดังนั้นเนื้อจะเปื่อย

ยุ่ยไม่เท่ากัน

ง.   ถ้าการเปื่อยยุ่ยของเนื้อสัตว์เมื่อหมักด้วยยางมะละกอขึ้นอยู่กับชนิดของเนื้อสัตว์  ดังนั้นเนื้อไก่จะ

       เปื่อยยุ่ยมากที่สุด  รองลงมาเป็นเนื้อหมูและเนื้อวัวตามลำดับ

8.      สมศรีต้องการเพาะโกศลให้ใบใหญ่และมีสีสวย  จึงทดลองแบ่งโกศลเป็น  ชุด  ชุดที่  วางไว้ในที่ที่มีแสงปกติ  ชุดที่ วางไว้ในบริเวณที่มีตาข่ายกรองแสง  50  %  และชุดที่ วางไว้ในบริเวณที่มีตาข่าย  กรองแสง  70  %  โดยทำการทดลองเป็นเวลา  25  วัน  ทำการวัดขนาดของใบและสังเกตเปรียบเทียบสีของใบโกศลในแต่ละชุดการทดลอง  ข้อใดน่าจะเป็นสมมติฐานของการทดลองนี้

           ก.   ถ้าความเข้มของแสงมีผลต่อขนาดและความเข้มสีของใบโกศล  ดังนั้นใบโกศลที่ได้รับแสง 50  % 

                จะมีขนาดใหญ่และสีเข้มสวยกว่าที่ได้รับแสง  30  % 

           ข.   ถ้าความเข้มของแสงมีผลต่อขนาดและความเข้มสีของใบโกศล  ดังนั้นใบโกศลที่ได้รับแสง 50  % 

                จะมีขนาดใหญ่กว่าที่ได้รับแสง  70  % 

           ค.   ถ้าขนาดและความเข้มสีของใบโกศลมีผลต่อความเข้มของแสง ดังนั้นความเข้มแสง 50  %  จะทำ

                ให้ใบโกศลมีขนาดใหญ่กว่าความเข้มแสง  70  % 

           ง.    ถ้าขนาดและความเข้มสีของใบโกศลมีผลต่อความเข้มของแสง ดังนั้น ความเข้มแสง 50  %  จะทำ

                ให้ใบโกศลมีขนาดใหญ่กว่าความเข้มแสง  70  % 

9.      สุรเดชและเพื่อนทำการทดลองนำเส้นใยธรรมชาติ  ชนิด  คือ  ใยผักตบชวา  ใยโสน และใยบวบ    

          มาทำเป็นไส้กรองของเครื่องดักไขมันจากน้ำทิ้ง  ข้อใดน่าจะเป็นสมมติฐานในการทดลองของสุรเดช

ก.      ประสิทธิภาพของเครื่องดักไขมันขึ้นอยู่กับชนิดของเส้นใยจากธรรมชาติ

ข.      ชนิดของเส้นใยจากธรรมชาติมีผลต่อประสิทธิภาพในการกรองไขมันของเครื่องดักไขมัน

ค.      ชนิดของเส้นใยจากธรรมชาติต่างกันประสิทธิภาพของเครื่องดักไขมันจะต่างกัน

ง.       ประสิทธิภาพของเครื่องดักไขมันขึ้นอยู่กับใยผักตบชวา  ใยโสน และใยบวบ

10.    ดุจดาวสังเกตเห็นว่าในถังขยะที่มีเปลือกส้มเขียวหวานอยู่นั้น ไม่มีมดมากินเศษอาหารที่เป็นขนมหวาน

         อยู่เลย  แต่ในถังอีกใบหนึ่งที่ไม่มีเปลือกส้มปรากฏว่ามดคันไฟจำนวนมาก  ดุจดาวจึงเกิดความสงสัย

          และอยากทำการทดลองพิสูจน์ว่ามดจะไม่มากินเศษขนมหวานถ้ามีเปลือกส้มเขียวหวานอยู่ 

         สมมติฐานของดุจดาวน่าจะเป็นดังข้อใด

ก.      สารจากเปลือกส้มเขียวหวานมีผลต่อพฤติกรรมและการป้องกันกำจัดมดคันไฟ

ข.      สารจากเปลือกส้มเขียวหวานขึ้นอยู่กับพฤติกรรมและการป้องกันกำจัดมดคันไฟ

ค.      สารจากเปลือกส้มชนิดต่าง ๆ มีผลต่อพฤติกรรมและการป้องกันกำจัดมดคันไฟ

ง.       สารจากเปลือกส้มชนิดต่าง ๆ มีผลต่อพฤติกรรมและการป้องกันกำจัดมดชนิดต่างๆ

 

****************************

แบบฟอร์มติดต่อกลับ

คำอธิบายแบบฟอร์ม
Visitors: 47,696