โครงสร้างหลักสูตร ปี ๒๕๕๘


รายวิชาพื้นฐานและเพิ่มเติมระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

              (ฉบับปรับปรุง ปีการศึกษา ๒๕๕๘)

                

รายวิชาพื้นฐาน

๑.  สำหรับนักเรียนที่เน้นวิทยาศาสตร์

ว๓๑๑๐๑  ฟิสิกส์พื้นฐาน                       จำนวน ๘๐ ชั่วโมง   ๒  หน่วยกิต

ว๓๑๑๒๑  เคมีพื้นฐาน                          จำนวน ๖๐ ชั่วโมง ๑.๕ หน่วยกิต

ว๓๑๑๔๑  ชีววิทยาพื้นฐาน                    จำนวน ๖๐ ชั่วโมง ๑.๕ หน่วยกิต

ว๓๒๑๖๑  โลก ดาราศาสตร์และอวกาศ     จำนวน ๔๐ ชั่วโมง  ๑   หน่วยกิต

๒.  สำหรับนักเรียนที่ไม่เน้นวิทยาศาสตร์

ว๓๑๑๐๓  การเคลื่อนที่และแรงในธรรมชาติ      จำนวน ๔๐ ชั่วโมง        ๑  หน่วยกิต

ว๓๑๑๐๔  พลังงาน                                    จำนวน ๔๐ ชั่วโมง        ๑  หน่วยกิต

ว๓๒๑๐๑  สารและสมบัติของสาร                  จำนวน ๔๐ ชั่วโมง        ๑  หน่วยกิต

ว๓๒๑๐๒  ดวงดาวและโลกของเรา                จำนวน ๔๐ ชั่วโมง        ๑  หน่วยกิต

ว๓๓๑๐๑  ดุลยภาพของสิ่งมีชีวิต                  จำนวน ๔๐ ชั่วโมง        ๑  หน่วยกิต

ว๓๓๑๐๒  พันธุกรรมและสิ่งแวดล้อม              จำนวน ๔๐ ชั่วโมง        ๑  หน่วยกิต

รายวิชาเพิ่มเติม

๑.  สำหรับนักเรียนที่เน้นวิทยาศาสตร์

ว๓๑๒๐๑  ฟิสิกส์ ๑             จำนวน ๘๐ ชั่วโมง           ๒  หน่วยกิต

ว๓๑๒๐๒  ฟิสิกส์ ๒             จำนวน ๘๐ ชั่วโมง           ๒  หน่วยกิต

ว๓๒๒๐๓  ฟิสิกส์ ๓             จำนวน ๘๐ ชั่วโมง           ๒  หน่วยกิต

ว๓๒๒๐๔  ฟิสิกส์ ๒             จำนวน ๘๐ ชั่วโมง           ๒  หน่วยกิต

ว๓๓๒๐๕  ฟิสิกส์ ๕             จำนวน ๘๐ ชั่วโมง           ๒  หน่วยกิต

..............................................................................................................................

ว๓๑๒๒๑  เคมี ๑               จำนวน ๖๐ ชั่วโมง        ๑.๕  หน่วยกิต

ว๓๒๒๒๒  เคมี ๒               จำนวน ๖๐ ชั่วโมง        ๑.๕  หน่วยกิต

ว๓๒๒๒๓  เคมี ๓               จำนวน ๖๐ ชั่วโมง        ๑.๕  หน่วยกิต

ว๓๓๒๒๔  เคมี ๔               จำนวน ๖๐ ชั่วโมง        ๑.๕  หน่วยกิต

ว๓๓๒๒๕  เคมี ๕               จำนวน ๖๐ ชั่วโมง        ๑.๕  หน่วยกิต

...............................................................................................................................

ว๓๑๒๔๑  ชีววิทยา ๑                    จำนวน ๖๐ ชั่วโมง        ๑.๕  หน่วยกิต

ว๓๒๒๔๒  ชีววิทยา ๒                    จำนวน ๖๐ ชั่วโมง        ๑.๕  หน่วยกิต

ว๓๒๒๔๓  ชีววิทยา ๓                    จำนวน ๖๐ ชั่วโมง        ๑.๕  หน่วยกิต

ว๓๓๒๔๔  ชีววิทยา ๒                    จำนวน ๖๐ ชั่วโมง        ๑.๕  หน่วยกิต

ว๓๓๒๔๕  ชีววิทยา ๕                    จำนวน ๖๐ ชั่วโมง        ๑.๕  หน่วยกิต

................................................................................................................................

ว๓๓๒๖๒   โลก ดาราศาสตร์และอวกาศ เล่ม ๑            จำนวน ๖๐ ชั่วโมง        ๑.๕  หน่วยกิต

ว๓๓๒๖๓   โลก ดาราศาสตร์และอวกาศ เล่ม ๒            จำนวน ๖๐ ชั่วโมง        ๑.๕  หน่วยกิต

ว๓๓๒๖๔   โลก ดาราศาสตร์และอวกาศ เล่ม ๓            จำนวน ๖๐ ชั่วโมง        ๑.๕  หน่วยกิต

   

    หมายเหตุ   รายวิชาเพิ่มเติม โลก ดาราศาสตร์และอวกาศ  จะเลือกเรียนเล่มใดในชั้นใดก็ได้ 

                    ไม่จำเป็นต้องเรียนต่อเนื่องกัน

 

                           

 

                           โครงสร้างแผนการเรียน

ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย  ปรับปรุงปีการศึกษา ๒๕๕๕

 

ระดับชั้น

แผนการเรียน

ภาคเรียน

รายวิชา

พื้นฐาน

เพิ่มเติม

ม.๔

เน้นวิทยาศาสตร์

ว๓๑๑๐๑ ฟิสิกส์พื้นฐาน 

ว๓๑๑๒๑ เคมีพื้นฐาน

ว๓๑๑๔๑ ชีววิทยาพื้นฐาน

ว๓๒๑๐๑ โลกดาราศาสตร์และอวกาศ

 

 

ว๓๑๒๐๑ ฟิสิกส์ ๑

ว๓๑๒๒๑ เคมี ๑

ว๓๑๒๔๑ ชีวิทยา ๑

ไม่เน้นวิทยาศาสตร์

ว๓๑๑๐๓ การเคลื่อนที่และแรงในธรรมชาติ

-

ว๓๑๑๐๔ พลังงาน

-

ม.๕

เน้นวิทยาศาสตร์

                   -

ว๓๒๒๐๒ ฟิสิกส์ ๒

ว๓๒๒๒๒ เคมี ๒

ว๓๒๒๔๒ ชีวิทยา ๒

-

ว๓๒๒๐๓ ฟิสิกส์ ๓

ว๓๒๒๒๓ เคมี ๓

ว๓๒๒๔๓ ชีวิทยา ๓

ไม่เน้นวิทยาศาสตร์

ว๓๒๑๐๑ สารและสมบัติของสาร

-

ว๓๒๑๐๒ ดวงดาวและโลกของเรา

-

ม.๖

เน้นวิทยาศาสตร์

-

ว๓๓๒๐๔ ฟิสิกส์ ๔

ว๓๓๒๒๔ เคมี ๔

ว๓๓๒๔๔ ชีวิทยา ๔

-

ว๓๓๒๐๕ ฟิสิกส์ ๕

ว๓๓๒๒๕ เคมี ๕

ว๓๓๒๔๕ ชีวิทยา ๕

หรือเพิ่มรายวิชา           ว๓๓๒๐๑ โลก ดาราศาสตร์และอวกาศ ๑

หรือ                       ว๓๓๒๐๒ โลก ดาราศาสตร์ และอวกาศ ๒

หรือ                         ว๓๓๒๐๓ โลก ดาราศาสตร์และอวกาศ ๓

ไม่เน้นวิทยาศาสตร์

ว๓๓๑๐๑  ดุลยภาพของสิ่งมีชีวิต

-

ว๓๓๑๐๒  พันธุกรรมและสิ่งแวดล้อม

-

 

 

Visitors: 54,211