วิทยาศาสตร์ ๖

 

                          วิทยาศาสตร์ ๖

รายวิชาพื้นฐาน              กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓  ภาคเรียนที่ ๒    เวลา ๖๐ ชั่วโมง  จำนวน ๑.๕ หน่วยกิต

 

     ศึกษา วิเคราะห์ ระบบสุริยะ ความสัมพันธ์ระหว่างดวงอาทิตย์ โลก ดวงจันทร์ ดาวเคราะห์ในระบบสุริยะ กลุ่มดาวฤกษ์ กาแล็กซีและเอกภพ เทคโนโลยีอวกาศ กล้องโทรทรรศน์ ดาวเทียม ยานอวกาศ ลักษณะของโครโมโซม ความสำคัญของสารพันธุกรรม กระบวนการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม โรคทางพันธุกรรม การใช้ประโยชน์จากความรู้ด้านพันธุศาสตร์ องค์ประกอบของระบบนิเวศ การถ่ายทอดพลังงานของสิ่งมีชีวิต  สมดุลของระบบนิเวศ วัฏจักรของสารในระบบนิเวศ ประชากร ความหลากหลายทางชีวภาพ ปัญหาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร ธรรมชาติในท้องถิ่น การใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืนตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การสืบเสาะหาความรู้ การสำรวจตรวจสอบ การสืบค้นข้อมูลและการอภิปราย เพื่อให้เกิดความรู้ ความคิด ความเข้าใจ สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ มีความสามารถในการตัดสินใจ นำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวัน มีจิตวิทยาศาสตร์ จริยธรรม คุณธรรม และค่านิยมที่เหมาะสม

 

รหัสตัวชี้วัด

ว ๗.๑    ม.๓/๑, ม.๓/๒, ม.๓/๓

ว ๗.๒   ม.๓/๑

ว ๑.๒   ม.๓/๑, ม.๓/๒, ม.๓/๓, ม.๓/๔, ม.๓/๕, ม.๓/๖

ว ๒.๑   ม.๓/๑, ม.๓/๒, ม.๓/๓, ม.๓/๔

ว ๒.๒   ม.๓/๑, ม.๓/๒, ม.๓/๓, ม.๓/๔, ม.๓/๕, ม.๓/๖

 

 

รวมทั้งหมด   ๒๐   ตัวชี้วัด

ว.๗.๑  ม.๓/๑   สืบค้นและอธิบายความสัมพันธ์ระหว่างดวงอาทิตย์ โลก ดวงจันทร์และดาวเคราะห์อื่น ๆ และผลที่ 

                      เกิดขึ้นต่อสิ่งแวดล้อมและสิ่งมีชีวิตบนโลก   

ว.๗.๑  ม.๓/๒  สืบค้นและอธิบายองค์ประกอบของเอกภพ กาแล็กซี และระบบสุริยะ  

ว.๗.๑  ม.๓/๓  ระบุตำแหน่งของกลุ่มดาว และนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ 

ว.๗.๒  ม.๓/๑  สืบค้นและอภิปรายความก้าวหน้าของเทคโนโลยีอวกาศที่ใช้สำรวจอวกาศ วัตถุท้องฟ้า สภาวะอากาศ 

                        ทรัพยากรธรรมชาติ การเกษตร และการสื่อสาร 

ว.๑.๒  ม.๓/๑  สังเกตและอธิบายลักษณะของโครโมโซมที่มีหน่วยพันธุกรรมหรือยีนในนิวเคลียส 

ว.๑.๒  ม.๓/๒  อธิบายความสำคัญของสารพันธุกรรมหรือดีเอ็นเอ  และกระบวนการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม 

ว.๑.๒  ม.๓/๓  อภิปรายโรคทางพันธุกรรมที่เกิดจากความผิดปกติของยีนและโครโมโซมและนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ 

ว.๑.๒  ม.๓/๔  สำรวจและอธิบายความหลากหลายทางชีวภาพในท้องถิ่นที่ทำให้สิ่งมีชีวิตดำรงชีวิตอยู่ได้อย่างสมดุล 

ว.๑.๒  ม.๓/๕  อธิบายผลของความหลากหลายทางชีวภาพที่มีต่อมนุษย์  สัตว์  พืช และสิ่งแวดล้อม 

ว.๑.๒  ม.๓/๖  อภิปรายผลของเทคโนโลยีชีวภาพต่อการดำรงชีวิตของมนุษย์และสิ่งแวดล้อม 

ว.๒.๑  ม.๓/๑  สำรวจระบบนิเวศต่างๆในท้องถิ่นและอธิบายความสัมพันธ์ขององค์ประกอบภายในระบบนิเวศ  

ว.๒.๑  ม.๓/๒  วิเคราะห์และอธิบายความสัมพันธ์ของการถ่ายทอดพลังงานของสิ่งมีชีวิตในรูปของโซ่อาหารและสายใย

                     อาหาร 

ว.๒.๑  ม.๓/๓  อธิบายวัฏจักรน้ำ วัฏจักรคาร์บอน และความสำคัญที่มีต่อระบบนิเวศ 

ว.๒.๑  ม.๓/๔  อธิบายปัจจัยที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงขนาดของประชากรในระบบนิเวศ 

ว.๒.๒  ม.๓/๑  วิเคราะห์สภาพปัญหาสิ่งแวดล้อม  ทรัพยากรธรรมชาติในท้องถิ่น และเสนอแนวทางในการแก้ไข

                     ปัญหา 

ว.๒.๒  ม.๓/๒  อธิบายแนวทางการรักษาสมดุลของระบบนิเวศ      

ว.๒.๒  ม.๓/๓  อภิปรายการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน

ว.๒.๒  ม.๓/๔  วิเคราะห์และอธิบายการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  

ว.๒.๒  ม.๓/๕  อภิปรายปัญหาสิ่งแวดล้อมและเสนอแนะแนวทางการแก้ปัญหา  

ว.๒.๒  ม.๓/๖  อภิปรายและมีส่วนร่วมในการดูแลและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในท้องถิ่นอย่างยั่งยืน 

 

 

Visitors: 47,696