วิทยาศาสตร์ ๔

                           วิทยาศาสตร์ ๔

รายวิชาพื้นฐาน             กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒  ภาคเรียนที่ ๒    เวลา ๖๐ ชั่วโมง จำนวน ๑.๕ หน่วยกิต

 

     ศึกษา วิเคราะห์ อาหารและสารอาหาร ความต้องการสารอาหารและพลังงานของร่างกาย การเลือกบริโภคอาหาร โครงสร้างและหน้าที่ของระบบต่าง ๆ ในร่างกายมนุษย์และสัตว์ ความสัมพันธ์ของระบบต่าง ๆ ของมนุษย์  พฤติกรรมของมนุษย์และสัตว์ที่ตอบสนองต่อสิ่งเร้า  สารเสพติด  เทคโนโลยีชีวภาพ ในการขยายพันธุ์ ปรับปรุงพันธุ์ และเพิ่มผลผลิตของสัตว์  แสงและการมองเห็น การสะท้อนและการหักเหของแสง ความสว่างและการมองเห็นสีของวัตถุ โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การสืบเสาะหาความรู้ การสำรวจตรวจสอบ การสืบค้นข้อมูลและการอภิปราย เพื่อให้เกิดความรู้ ความคิด ความเข้าใจ สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ มีความสามารถในการตัดสินใจ นำความรู้ไป ใช้ในชีวิตประจำวัน มีจิตวิทยาศาสตร์ จริยธรรม คุณธรรม และค่านิยมที่เหมาะสม

 

รหัสตัวชี้วัด

ว ๑.๑    ม.๒/๑, ม.๒/๒, ม.๒/๓, ม.๒/๔, ม.๒/๕, ม.๒/๖

ว ๕.๑  ม.๒/๑, ม.๒/๒, ม.๒/๓

 

รวมทั้งหมด   ๙   ตัวชี้วัด

 

ว ๑.๑  ม.๒/๑  อธิบายโครงสร้างและการทำงานของระบบ ย่อยอาหาร ระบบหมุนเวียนเลือด ระบบหายใจ ระบบ     

                    ขับถ่าย ระบบสืบพันธุ์ ของมนุษย์และสัตว์ รวมทั้งระบบประสาทของมนุษย์             

ว ๑.๑  ม.๒/๒  อธิบายความสัมพันธ์ของระบบต่างๆ ของ มนุษย์และนำความรู้ไปใช้ประโยชน์

ว ๑.๑  ม.๒/๓  สังเกตและอธิบายพฤติกรรมของมนุษย์และสัตว์ที่ตอบสนองต่อสิ่งเร้าภายนอกและภายใน      

ว ๑.๑  ม.๒/๔  อธิบายหลักการและผลของการใช้เทคโนโลยีชีวภาพในการขยายพันธุ์ ปรับปรุงพันธุ์ และเพิ่มผลผลิต

                    ของสัตว์และนำความรู้ไปใช้ประโยชน์

ว ๑.๑  ม.๒/๕  ทดลอง วิเคราะห์ และอธิบายสารอาหารในอาหารมีปริมาณพลังงานและสัดส่วนที่เหมาะสมกับเพศ 

                     และวัย

ว ๑.๑  ม.๒/๖  อภิปรายผลของสารเสพติดต่อระบบต่าง ๆ ของร่างกาย และแนวทางในการป้องกันตนเองจากสาร  

                    เสพติด 

ว ๕.๑  ม.๒/๑  ทดลองและอธิบายการสะท้อนของแสง การหักเหของแสง และนำความรู้ไปใช้ประโยชน์       

ว ๕.๑  ม.๒/๒  อธิบายผลของความสว่างที่มีต่อมนุษย์และสิ่งมีชีวิตอื่น ๆ 

ว ๕.๑  ม.๒/๓  ทดลองและอธิบายการดูดกลืนแสงสี  การมองเห็นสีของวัตถุ และนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ 

 

 

Visitors: 47,696