วิทยาศาสตร์ ๓

 

 

 

ว๒๒๑๐๑  วิทยาศาสตร์  ๓

รายวิชาพื้นฐาน

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒       ภาคเรียนที่ ๑

เวลา ๖๐ ชั่วโมง    จำนวน ๑.๕ หน่วยกิต

 

 

 

 

            ศึกษา วิเคราะห์ การแยกของผสม  สารประกอบและธาตุ  สมบัติของธาตุโลหะ  ธาตุอโลหะ ธาตุกึ่งโลหะ และธาตุกัมมันตรังสี  การเกิดปฏิกิริยาเคมี  ปฏิกิริยาเคมีและสมการเคมี สารเคมี ปฏิกิริยาเคมีต่อชีวิตและสิ่งแวดล้อม  กระบวนการเกิดดิน  หน้าตัดข้างของดิน ปัจจัยในการเกิดดิน สมบัติบางประการของดิน  การใช้และการปรับปรุงคุณภาพของดิน  กระบวนการเกิด ลักษณะ และสมบัติของหิน  ชนิด แหล่งที่พบ และประโยชน์ของหิน   วัฏจักรหิน   ลักษณะและสมบัติทางกายภาพของแร่  ชนิด แหล่ง ที่พบ และประโยชน์ของแร่  กระบวนการเกิด แหล่งสำรวจในประเทศ และการนำไปใช้ประโยชน์ของปิโตรเลียม ถ่านหิน ก๊าซธรรมชาติ  ลักษณะและการเกิดแหล่งน้ำผิวดิน น้ำใต้ดิน การใช้ประโยชน์และการอนุรักษ์แหล่งน้ำในท้องถิ่น  ธรณีพิบัติภัย  ลักษณะโครงสร้างโลก  ความสัมพันธ์ของระบบโลก   กระบวนการเปลี่ยนแปลงทางธรณีวิทยาบนเปลือกโลก  แรงที่กระทำต่อวัตถุ ขนาดและทิศทางของแรง แรงลัพธ์และ ผลของแรง โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การสืบเสาะหาความรู้ การสำรวจตรวจสอบ การสืบค้นข้อมูลและการอภิปราย เพื่อให้เกิดความรู้ ความคิด ความเข้าใจ สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ มีความสามารถในการตัดสินใจ นำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวัน มีจิตวิทยาศาสตร์ จริยธรรม คุณธรรม และค่านิยมที่เหมาะสม

 

รหัสตัวชี้วัด

ว ๓.๑    ม.๒/๑, ม.๒/๒, ม.๒/๓

ว ๓.๒    ม.๒/๑, ม.๒/๒, ม.๒/๓, ม.๒/๔

ว ๔.๑    ม.๒/๑, ม.๒/๒

ว ๖.๑    ม.๒/๑, ม.๒/๒, ม.๒/๓, ม.๒/๔, ม.๒/๕, ม.๒/๖, ม.๒/๗, ม.๒/๘, ม.๒/๙, ม.๒/๑๐

 

รวมทั้งหมด   ๑๙   ตัวชี้วัด

ว ๓.๑ ม.๒/๑   สำรวจและอธิบายองค์ประกอบ สมบัติของธาตุและสารประกอบ  

ว ๓.๑ ม.๒/๒   สืบค้นข้อมูลและเปรียบเทียบสมบัติของธาตุโลหะ ธาตุอโลหะ ธาตุกึ่งโลหะและธาตุกัมมันตรังสีและนำความรู้ไปใช้ประโยชน์       

ว ๓.๑ ม.๒/๓   ทดลองและอธิบายการหลักการแยกสารด้วยวิธีการกรอง  การตกผลึก  การสกัด  การกลั่น  และโครมาโทกราฟี และนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ 

ว ๓.๒ ม.๒/๑   ทดลองและอธิบายการเปลี่ยนแปลงสมบัติ มวล และพลังงานเมื่อสารเกิดปฏิกิริยาเคมี รวมทั้งอธิบายปัจจัยที่มีผลต่อการเกิดปฏิกิริยาเคมี   

ว ๓.๒ ม.๒/๒   ทดลอง อธิบายและเขียนสมการเคมีของปฏิกิริยาของสารต่าง ๆ  และนำความรู้ไปใช้ประโยชน์   

ว ๓.๒ ม.๒/๓   สืบค้นข้อมูลและอภิปรายผลของสารเคมี ปฏิกิริยาเคมีต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม     

ว ๓.๒ ม.๒/๔   สืบค้นข้อมูลและอธิบายการใช้สารเคมีอย่างถูกต้อง ปลอดภัย วิธีป้องกันและแก้ไขอันตรายที่เกิดขึ้นจากการใช้สารเคมี

ว ๔.๑ ม.๒/๑   ทดลองและอธิบายการหาแรงลัพธ์ของแรงหลายแรงในระนาบเดียวกันที่กระทำต่อวัตถุ   

ว ๔.๑ ม.๒/๒   อธิบายแรงลัพธ์ที่กระทำต่อวัตถุที่หยุดนิ่งหรือวัตถุเคลื่อนที่ด้วยความเร็วคงตัว   

ว ๖.๑ ม.๒/๑    สำรวจ ทดลองและอธิบายลักษณะของชั้นหน้าตัดดิน สมบัติของดิน และกระบวนการเกิดดิน  

ว ๖.๑ ม.๒/๒    สำรวจ วิเคราะห์และอธิบายการใช้ประโยชน์และการปรับปรุงคุณภาพของดิน 

ว ๖.๑ ม.๒/๓    ทดลองเลียนแบบเพื่ออธิบายกระบวนการเกิด  และลักษณะองค์ประกอบของหิน

ว ๖.๑ ม.๒/๔    ทดสอบ และสังเกตองค์ประกอบและสมบัติของหิน เพื่อจำแนกประเภทของหิน และนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ 

ว ๖.๑ ม.๒/๕    ตรวจสอบและอธิบาย ลักษณะทางกายภาพของแร่ และการนำไปใช้ประโยชน์  

ว ๖.๑ ม.๒/๖    สืบค้นและอธิบายกระบวนการเกิด  ลักษณะและสมบัติของปิโตรเลียม ถ่านหิน หินน้ำมัน และการนำไปใช้ประโยชน์   

ว ๖.๑ ม.๒/๗    สำรวจและอธิบายลักษณะแหล่งน้ำธรรมชาติ   การใช้ประโยชน์และการอนุรักษ์แหล่งน้ำในท้องถิ่น

ว ๖.๑ ม.๒/๘    ทดลองเลียนแบบ และอธิบาย การเกิดแหล่งน้ำบนดิน   แหล่งน้ำใต้ดิน 

ว ๖.๑ ม.๒/๙    ทดลองเลียนแบบและอธิบายกระบวนการผุพังอยู่กับที่   การกร่อน การพัดพา การทับถม การตกผลึกและผลของ กระบวนการดังกล่าว   

ว ๖.๑ ม.๒/๑๐   สืบค้น สร้างแบบจำลองและ อธิบายโครงสร้างและองค์ประกอบของโลก             

 

 


ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 47,696