วิทยาศาสตร์ ๒
 

ว๒๑๑๐๒  วิทยาศาสตร์ ๒

รายวิชาพื้นฐาน

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑       ภาคเรียนที่ ๒    

เวลา ๖๐ ชั่วโมง   จำนวน ๑.๕ หน่วยกิต

 

 

 


        ศึกษา วิเคราะห์ ชั้นบรรยากาศ ผลของรังสีจากดวงอาทิตย์ ต่อบรรยากาศ อุณหภูมิอากาศ ความดันอากาศ ความชื้นอากาศ  ลม เมฆ ฝน พายุฟ้าคะนอง พายุหมุนเขตร้อน มรสุม การพยากรณ์อากาศ เอลนีโญ ลานีญา การเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิอากาศของโลก  มลพิษทางอากาศ  การบอกตำแหน่งและการเปลี่ยนตำแหน่งของวัตถุ  ปริมาณเวกเตอร์และปริมาณสเกลาร์  อัตราเร็วและความเร็วของวัตถุ  การใช้กล้องจุลทรรศน์ เซลล์ของสิ่งมีชีวิต การลำเลียงสารเข้าและออกจากเซลล์  การลำเลียงน้ำและธาตุอาหารของพืช  การสังเคราะห์ด้วยแสง  การสืบพันธุ์และการเจริญเติบโตของพืช  การตอบสนองของพืช ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีชีวภาพเกี่ยวกับพืช ทั้งนี้โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การสืบเสาะหาความรู้ การสำรวจตรวจสอบ การสืบค้นข้อมูลและการอภิปราย เพื่อให้เกิดความรู้ ความคิด ความเข้าใจ สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ มีความสามารถในการตัดสินใจ นำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวัน มีจิตวิทยาศาสตร์ จริยธรรม คุณธรรม และค่านิยมที่เหมาะสม

 

รหัสตัวชี้วัด

ว ๑.๑   ม.๑/๑, ม.๑/๒, ม.๑/๓, ม.๑/๔, ม.๑/๕, ม.๑/๖, ม.๑/๗, ม.๑/๘, ม.๑/๙, ม.๑/๑๐, ม.๑/๑๑,  ม.๑/๑๒, ม.๑/๑๓

ว ๔.๑   ม.๑/๑, ม.๑/๒

ว ๖.๑   ม.๑/๑, ม.๑/๒, ม.๑/๓, ม.๑/๔, ม.๑/๕, ม.๑/๖, ม.๑/๗

 

รวมทั้งหมด  ๒๒  ตัวชี้วัด

ว ๑.๑  ม.๑/๑   สังเกตและอธิบายรูปร่าง  ลักษณะของเซลล์ของสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียวและเซลล์ของสิ่งมีชีวิตหลายเซลล์ 

ว ๑.๑  ม.๑/๒   สังเกตและเปรียบเทียบส่วนประกอบสำคัญของเซลล์พืชและเซลล์สัตว์

ว ๑.๑  ม.๑/๓   ทดลองและอธิบายหน้าที่ของส่วนประกอบที่สำคัญของเซลล์พืชและเซลล์สัตว์ 

ว ๑.๑  ม.๑/๔   ทดลองและอธิบายกระบวนการสารผ่านเซลล์ โดยการแพร่และออสโมซิส 

ว ๑.๑  ม.๑/๕   ทดลองหาปัจจัยบางประการที่จำเป็นต่อการสังเคราะห์ด้วยแสงของพืช และอธิบายว่าแสง คลอโรฟิลล์ แก๊ส คาร์บอนได- ออกไซด์ น้ำ เป็นปัจจัยที่จำเป็นต้องใช้ในการสังเคราะห์ด้วยแสง     

ว ๑.๑  ม.๑/๖   ทดลองและอธิบายผลที่ได้จากการสังเคราะห์ด้วยแสงของพืช 

ว ๑.๑  ม.๑/๗   อธิบายความสำคัญของกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงของพืชต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม      

ว ๑.๑  ม.๑/๘   ทดลองและอธิบายกลุ่มเซลล์ที่เกี่ยวข้องกับการลำเลียงน้ำของพืช 

ว ๑.๑  ม.๑/๙   สังเกตและอธิบายโครงสร้างที่เกี่ยวกับระบบลำเลียงน้ำและอาหารของพืช 

ว ๑.๑  ม.๑/๑๐   ทดลองและอธิบายโครงสร้างของดอกที่เกี่ยวข้องกับการสืบพันธุ์ของพืช 

ว ๑.๑  ม.๑/๑๑   อธิบายกระบวนการสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศของพืชดอกและการสืบพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศของพืช โดยใช้ส่วนต่างๆ ของพืชเพื่อช่วยในการขยายพันธุ์ 

ว ๑.๑  ม.๑/๑๒   ทดลองและอธิบายการตอบสนองของพืชต่อแสง น้ำ และการสัมผัส  

ว ๑.๑  ม.๑/๑๓   อธิบายหลักการและผลของการใช้เทคโนโลยี ชีวภาพในการขยายพันธุ์  ปรับปรุงพันธุ์ เพิ่มผลผลิตของพืชและนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ 

ว ๔.๑  ม.๑/๑   สืบค้นข้อมูล และอธิบายปริมาณสเกลาร์ ปริมาณเวกเตอร์  

ว ๔.๑  ม.๑/๒   ทดลองและอธิบายระยะทาง การกระจัด อัตราเร็วและความเร็ว ในการเคลื่อนที่ของวัตถุ 

ว ๖.๑  ม.๑/๑   สืบค้นและอธิบายองค์ประกอบและการ  แบ่งชั้นบรรยากาศที่ปกคลุมผิวโลก 

 

ว ๖.๑  ม.๑/๒   ทดลองและอธิบายความสัมพันธ์ระหว่าง อุณหภูมิ ความชื้นและความกดอากาศที่มีผลต่อปรากฏการณ์ทางลมฟ้าอากาศ

ว ๖.๑  ม.๑/๓   สังเกต วิเคราะห์และ อภิปรายการเกิดปรากฏการณ์ทางลมฟ้าอากาศที่มีผลต่อมนุษย์ 

ว ๖.๑  ม.๑/๔   สืบค้น วิเคราะห์ และแปลความหมายข้อมูลจากการพยากรณ์อากาศ 

ว ๖.๑  ม.๑/๔   สืบค้น วิเคราะห์ และอธิบายผลของลมฟ้าอากาศต่อการดำรงชีวิตของสิ่งมีชีวิต และสิ่งแวดล้อม 

ว ๖.๑  ม.๑/๖   สืบค้น วิเคราะห์ และอธิบายปัจจัยทางธรรมชาติและการกระทำของมนุษย์ที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิของโลก รูโหว่โอโซน และฝนกรด 

ว ๖.๑  ม.๑/๗   สืบค้น วิเคราะห์และอธิบายผลของภาวะโลกร้อน รูโหว่โอโซน และฝนกรด ที่มีต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม 


ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 47,696