วิทยาศาสตร์ ๑

 

ว๒๑๑๐๑  วิทยาศาสตร์ ๑

รายวิชาพื้นฐาน

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑   ภาคเรียนที่ ๑   

เวลา  ๖๐  ชั่วโมง    จำนวน  ๑.๕  หน่วยกิต

 


        ศึกษา วิเคราะห์ ความหมายของวิทยาศาสตร์ กระบวนการ ทางวิทยาศาสตร์ ลักษณะสำคัญของนักวิทยาศาสตร์ เครื่องมือและอุปกรณ์วิทยาศาสตร์ ผลของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สถานะของสาร ปัจจัยที่มีผลต่อการเปลี่ยนสถานะ ผลของ    ความร้อนที่มีต่อการเปลี่ยนแปลงของสาร การถ่ายโอนพลังงานความร้อน การจัดกลุ่มสารตามลักษณะเนื้อสารและขนาดของอนุภาค การละลายของสารในตัวทำละลาย  ความเข้มข้นของสารละลาย  พลังงานกับการละลายของสาร ปัจจัยที่มีผลต่อการละลาย สมบัติของสารละลายกรดและสารละลายเบส  pH ของสารละลายกรดและเบส กรดและเบสในชีวิตประจำวัน ทั้งนี้โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การสืบเสาะหาความรู้ การสำรวจตรวจสอบ การสืบค้นข้อมูลและการอภิปราย เพื่อให้เกิดความรู้ ความคิด ความเข้าใจ สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ มีความสามารถในการตัดสินใจ นำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวัน มีจิตวิทยาศาสตร์ จริยธรรม คุณธรรม และค่านิยมที่เหมาะสม

 

รหัสตัวชี้วัด

ว ๓.๑     ม.๑/๑, ม.๑/๒, ม.๑/๓, ม.๑/๔

ว ๓.๒     ม.๑/๑, ม.๑/๒, ม.๑/๓

ว ๕.๑     ม.๑/๑, ม.๑/๒, ม.๑/๓, ม.๑/๔

 

รวมทั้งหมด   ๑๑   ตัวชี้วัด 

ว ๓.๑ ม.๑/๑   ทดลองและจำแนกสารเป็นกลุ่มโดยใช้เนื้อสารหรือขนาดอนุภาคเป็นเกณฑ์ และอธิบายสมบัติของสารในแต่ละกลุ่ม 

ว ๓.๑ ม.๑/๒   อธิบายสมบัติและการเปลี่ยนสถานะของสาร โดยใช้แบบจำลองการจัดเรียงอนุภาคของสาร  

ว ๓.๑ ม.๑/๓   ทดลองและอธิบายสมบัติความเป็นกรด  เบส ของสารละลาย

ว ๓.๑ ม.๑/๔   ตรวจสอบค่า pH ของสารละลายและนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ 

ว ๓.๒ ม.๑/๑   ทดลองและอธิบายวิธีเตรียมสารละลายที่มีความเข้มข้นเป็นร้อยละ และอภิปรายการนำความรู้เกี่ยวกับสารละลายไปใช้ประโยชน์   

ว ๓.๒ ม.๑/๒   ทดลองและอธิบายการเปลี่ยนแปลงสมบัติ   มวลและพลังงานของสาร เมื่อสารเปลี่ยนสถานะและเกิดการละลาย 

ว ๓.๒ ม.๑/๓   ทดลองและอธิบายปัจจัยที่มีผลต่อการเปลี่ยนสถานะ และการละลายของสาร  

ว ๕.๑ ม.๑/๑   ทดลองและอธิบายอุณหภูมิและการวัดอุณหภูมิ 

ว ๕.๑ ม.๑/๒   สังเกตและอธิบายการถ่ายโอนความร้อน และนำความรู้ไปใช้ประโยชน์  

ว ๕.๑ ม.๑/๓   อธิบายการดูดกลืน การคายความร้อน โดยการแผ่รังสี และนำความรู้ไปใช้ประโยชน์      

ว ๕.๑ ม.๑/๔   อธิบายสมดุลความร้อนและผลของความร้อนต่อการขยายตัวของสาร และนำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวัน 

 

                              


ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 47,696