โครงสร้างหลักสูตร ระดับ ม.ปลาย

                                                                                                   

                                                                                                                          


รายวิชาพื้นฐานและเพิ่มเติมระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

           (ฉบับปรับปรุง ปีการศึกษา ๒๕๕๕)

                

รายวิชาพื้นฐาน

๑.  สำหรับนักเรียนที่เน้นวิทยาศาสตร์

ว๓๑๑๐๑  ฟิสิกส์พื้นฐาน  ๑    จำนวน ๔๐ ชั่วโมง   ๑  หน่วยกิต

ว๓๑๑๐๒  ฟิสิกส์พื้นฐาน  ๒    จำนวน ๔๐ ชั่วโมง   ๑  หน่วยกิต

ว๓๑๑๒๑  เคมีพื้นฐาน           จำนวน ๖๐ ชั่วโมง ๑.๕ หน่วยกิต

ว๓๑๑๔๑  ชีววิทยาพื้นฐาน     จำนวน ๖๐ ชั่วโมง ๑.๕ หน่วยกิต

ว๓๒๑๖๑  โลก ดาราศาสตร์และอวกาศ    จำนวน  ๔๐ ชั่วโมง ๑  หน่วยกิต

 

๒.  สำหรับนักเรียนที่ไม่เน้นวิทยาศาสตร์

ว๓๑๑๐๑  การเคลื่อนที่และแรงในธรรมชาติ      จำนวน ๔๐ ชั่วโมง        ๑  หน่วยกิต

ว๓๑๑๐๒  พลังงาน                                    จำนวน ๔๐ ชั่วโมง        ๑  หน่วยกิต

ว๓๒๑๐๑  สารและสมบัติของสาร                  จำนวน ๔๐ ชั่วโมง        ๑  หน่วยกิต

ว๓๒๑๐๒  ดวงดาวและโลกของเรา                จำนวน ๔๐ ชั่วโมง        ๑  หน่วยกิต

ว๓๓๑๐๑  ดุลยภาพของสิ่งมีชีวิต                  จำนวน ๔๐ ชั่วโมง        ๑  หน่วยกิต

ว๓๓๑๐๒  พันธุกรรมและสิ่งแวดล้อม              จำนวน ๔๐ ชั่วโมง        ๑  หน่วยกิต

 

รายวิชาเพิ่มเติม

๑.  สำหรับนักเรียนที่เน้นวิทยาศาสตร์

ว๓๑๒๐๑  ฟิสิกส์ ๑             จำนวน ๘๐ ชั่วโมง           ๒  หน่วยกิต

ว๓๑๒๐๒  ฟิสิกส์ ๒             จำนวน ๘๐ ชั่วโมง           ๒  หน่วยกิต

ว๓๒๒๐๓  ฟิสิกส์ ๓             จำนวน ๘๐ ชั่วโมง           ๒  หน่วยกิต

ว๓๒๒๐๔  ฟิสิกส์ ๒             จำนวน ๘๐ ชั่วโมง           ๒  หน่วยกิต

ว๓๓๒๐๕  ฟิสิกส์ ๕             จำนวน ๘๐ ชั่วโมง           ๒  หน่วยกิต

..............................................................................................................................

ว๓๑๒๒๑  เคมี ๑               จำนวน ๖๐ ชั่วโมง        ๑.๕  หน่วยกิต

ว๓๒๒๒๒  เคมี ๒               จำนวน ๖๐ ชั่วโมง        ๑.๕  หน่วยกิต

ว๓๒๒๒๓  เคมี ๓               จำนวน ๖๐ ชั่วโมง        ๑.๕  หน่วยกิต

ว๓๓๒๒๔  เคมี ๔               จำนวน ๖๐ ชั่วโมง        ๑.๕  หน่วยกิต

ว๓๓๒๒๕  เคมี ๕               จำนวน ๖๐ ชั่วโมง        ๑.๕  หน่วยกิต

...............................................................................................................................

 

ว๓๑๒๔๑  ชีววิทยา ๑                    จำนวน ๖๐ ชั่วโมง        ๑.๕  หน่วยกิต

ว๓๒๒๔๒  ชีววิทยา ๒                    จำนวน ๖๐ ชั่วโมง        ๑.๕  หน่วยกิต

ว๓๒๒๔๓  ชีววิทยา ๓                    จำนวน ๖๐ ชั่วโมง        ๑.๕  หน่วยกิต

ว๓๓๒๔๔  ชีววิทยา ๒                    จำนวน ๖๐ ชั่วโมง        ๑.๕  หน่วยกิต

ว๓๓๒๔๕  ชีววิทยา ๕                    จำนวน ๖๐ ชั่วโมง        ๑.๕  หน่วยกิต

................................................................................................................................

 

ว๓๓๒๖๒   โลก ดาราศาสตร์และอวกาศ เล่ม ๑            จำนวน ๖๐ ชั่วโมง        ๑.๕  หน่วยกิต

ว๓๓๒๖๓   โลก ดาราศาสตร์และอวกาศ เล่ม ๒            จำนวน ๖๐ ชั่วโมง        ๑.๕  หน่วยกิต

ว๓๓๒๖๔   โลก ดาราศาสตร์และอวกาศ เล่ม ๓            จำนวน ๖๐ ชั่วโมง        ๑.๕  หน่วยกิต

   

    หมายเหตุ   รายวิชาเพิ่มเติม โลก ดาราศาสตร์และอวกาศ  จะเลือกเรียนเล่มใดในชั้นใดก็ได้ 

                    ไม่จำเป็นต้องเรียนต่อเนื่องกัน

 

                           

 

โครงสร้างแผนการเรียน

ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย  ปรับปรุงปีการศึกษา ๒๕๕๕

 

ระดับชั้น

แผนการเรียน

ภาคเรียน

รายวิชา

พื้นฐาน

เพิ่มเติม

ม.๔

เน้นวิทยาศาสตร์

ว๓๑๑๐๑ ฟิสิกส์พื้นฐาน ๑

ว๓๑๑๒๑ เคมีพื้นฐาน

ว๓๑๑๔๑ ชีววิทยาพื้นฐาน

ว๓๐๒๐๑ ฟิสิกส์ ๑

ว๓๑๑๐๒ ฟิสิกส์พื้นฐาน ๒

ว๓๑๒๐๒ ฟิสิกส์ ๒

ว๓๑๒๒๑ เคมี ๑

ว๓๑๒๔๑ ชีวิทยา ๑

ไม่เน้นวิทยาศาสตร์

ว๓๑๑๐๑ การเคลื่อนที่และแรงในธรรมชาติ

-

ว๓๑๑๐๒ พลังงาน

-

ม.๕

เน้นวิทยาศาสตร์

ว๓๒๑๐๑ โลกดาราศาสตร์และอวกาศ

ว๓๒๒๐๓ ฟิสิกส์ ๓

ว๓๒๒๒๒ เคมี ๒

ว๓๒๒๔๒ ชีวิทยา ๒

-

ว๓๒๒๐๔ ฟิสิกส์ ๔

ว๓๒๒๒๓ เคมี ๓

ว๓๒๒๔๓ ชีวิทยา ๓

ไม่เน้นวิทยาศาสตร์

ว๓๒๑๐๑ สารและสมบัติของสาร

-

ว๓๒๑๐๒ ดวงดาวและโลกของเรา

-

ม.๖

เน้นวิทยาศาสตร์

-

ว๓๓๒๐๕ ฟิสิกส์ ๕

ว๓๓๒๒๔ เคมี ๔

ว๓๓๒๔๔ ชีวิทยา ๔

-

ว๓๓๒๒๕ เคมี ๕

ว๓๓๒๔๕ ชีวิทยา ๕

ว๓๓๒๐๑ โลก ดาราศาสตร์

             และอวกาศ ๑

หรือ

ว๓๓๒๐๒ โลก ดาราศาสตร์

             และอวกาศ ๒

ว๓๓๒๐๓ โลก ดาราศาสตร์

             และอวกาศ ๓

ไม่เน้นวิทยาศาสตร์

ว๓๓๑๐๑  ดุลยภาพของสิ่งมีชีวิต

-

ว๓๓๑๐๒  พันธุกรรมและสิ่งแวดล้อม

-

 

 

                                               

 

 


  • มา๔_2114.jpg
    ฟิสิกส์ (Physics)เป็นวิทยาศาสตร์แขนงหนึ่งที่ศึกษาเกี่ยวกับสมบัติของสสารทั่วๆไป และพลังงานซึ่งได้แก่การเปลี่ยนแปลงทางกายภาพ และปรากฏการณ์ต่าง ๆที่เกิดขึ้นรอบตัวเรา รายวิชาพื้นฐาน...

  • เป็นเนื้อหาของบทความหรือสินค้าโดยละเอียดกรุณาใส่ข้อความ …

  • เป็นเนื้อหาของบทความหรือสินค้าโดยละเอียดกรุณาใส่ข้อความ …

  • เป็นเนื้อหาของบทความหรือสินค้าโดยละเอียดกรุณาใส่ข้อความ …

  • เป็นเนื้อหาของบทความหรือสินค้าโดยละเอียดกรุณาใส่ข้อความ …
Visitors: 16,921