โครงสร้างหลักสูตร ระดับ ม.ต้น


รายวิชาพื้นฐานและเพิ่มเติม 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

(ฉบับปรับปรุง ปีการศึกษา ๒๕๕๕)

 


รายวิชาพื้นฐาน

ว๒๑๑๐๑ วิทยาศาสตร์ ๑   จำนวน ๖๐ ชั่วโมง ๑.๕ หน่วยกิต

ว๒๑๑๐๒ วิทยาศาสตร์ ๒   จำนวน ๖๐ ชั่วโมง ๑.๕ หน่วยกิต

ว๒๒๑๐๑ วิทยาศาสตร์ ๓   จำนวน ๖๐ ชั่วโมง ๑.๕ หน่วยกิต

ว๒๒๑๐๒ วิทยาศาสตร์ ๔   จำนวน ๖๐ ชั่วโมง ๑.๕ หน่วยกิต

                                                                  ว๒๓๑๐๑ วิทยาศาสตร์ ๕   จำนวน ๖๐ ชั่วโมง ๑.๕ หน่วยกิต

                                                                  ว๒๓๑๐๒ วิทยาศาสตร์ ๖   จำนวน ๖๐ ชั่วโมง ๑.๕ หน่วยกิต

 

รายวิชาเพิ่มเติม

ว๒๑๒๐๑ วิทยาศาสตร์โลกทั้งระบบ                   จำนวน ๔๐ ชั่วโมง        ๑ หน่วยกิต

ว๒๑๒๐๒ พลังงานทดแทนกับการใช้ประโยชน์     จำนวน ๔๐ ชั่วโมง         ๑ หน่วยกิต

ว๒๒๒๐๑ ทักษะการคิด                                  จำนวน ๔๐ ชั่วโมง         ๑ หน่วยกิต

ว๒๒๒๐๒ วิทยาศาสตร์กับความงาม                  จำนวน ๔๐ ชั่วโมง         ๑ หน่วยกิต

ว๒๒๒๐๓ สนุกกับของเล่นเชิงวิทยาศาสตร์          จำนวน ๔๐ ชั่วโมง         ๑ หน่วยกิต

ว๒๓๒๐๑ โครงงานวิทยาศาสตร์                       จำนวน ๔๐ ชั่วโมง         ๑ หน่วยกิต

ว๒๓๒๐๒ เชื้อเพลิงเพื่อการคมนาคม                  จำนวน ๔๐ ชั่วโมง         ๑ หน่วยกิต

                                                        โครงสร้างแผนการเรียน

                        ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น  ปรับปรุงปีการศึกษา ๒๕๕๕

 

ระดับชั้น

แผนการเรียน

ภาคเรียน

รายวิชา

ม.๑

ทั่วไป

ว๒๑๑๐๑ วิทยาศาสตร์ ๑

ว๒๑๑๐๒ วิทยาศาสตร์ ๒

เลือกเพิ่มเติมวิทยาศาสตร์

ว๒๑๒๐๑ วิทยาศาสตร์โลกทั้งระบบ

ว๒๑๒๐๒ พลังงานทดแทนกับการใช้ประโยชน์

ม.๒

ทั่วไป

ว๒๒๑๐๑ วิทยาศาสตร์ ๓

ว๒๒๑๐๒ วิทยาศาสตร์ ๔

เลือกเพิ่มเติมวิทยาศาสตร์

ว๒๒๒๐๑ ทักษะการคิด

ว๒๒๒๐๒ วิทยาศาสตร์กับความงาม

ว๒๒๒๐๒ วิทยาศาสตร์กับความงาม

ว๒๒๒๐๓ สนุกกับของเล่นเชิงวิทยาศาสตร์

ม.๓

ทั่วไป

ว๒๓๑๐๑ วิทยาศาสตร์ ๕

ว๒๓๑๐๒ วิทยาศาสตร์ ๖

เลือกเพิ่มเติมวิทยาศาสตร์

ว๒๓๒๐๑ โครงงานวิทยาศาสตร์   

ว๒๓๒๐๒ เชื้อเพลิงเพื่อการคมนาคม

 

หมายเหตุ   

วิชาเลือกเพิ่มเติม ระดับชั้น ม.๒  ภาคเรียนที่ ๑ และภาคเรียนที่ ๒  ในแต่ละภาคเรียนเลือกรายวิชาเดียวและเลือกเรียนไม่ซ้ำกัน


  • IMG_3976.JPG
    วิทยาศาสตร์ ๑ รายวิชาพื้นฐาน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ภาคเรียนที่ ๑ เวลา ๖๐ ชั่วโมง จำนวน ๑.๕ หน่วยกิต ศึกษา วิเคราะห์ ความหมายของวิทยาศาสตร...
Visitors: 9,935